Обща информация

За пръв път библиотеката отваря врати през 2000 г. като част от Центъра за евроинтеграция и култура.

Цели:
- да подсигури с актуална информация учебната и научната дейност;
- да се даде на студентите една по-широка духовна и естетическа култура;
- да се работи за приобщаването им към европейските ценности;
- развиването на дейности, свързани с културното и духовното израстване на студентите, преподавателите и служителите;
- опазването на националното културно наследство.

Библиотеката печели два проекта за финансова подкрепа при обновяване на фондовете с книги и други информационни източници /2008 г. и 2009 г./

Преподаватели и студенти разполагат с над 35000 тома специализирана литература (селско стопанство, икономика, туризъм) и художествена литература и книги в сферата на изкуството и културата.

Ежегодно библиотеката прави дарения от книги за училищни библиотеки и читалища не само на територията на страната, но и в Западните покрайнини и сред бесарабските българи.

В началото на всяка учебна година се провежда Ден на отворените врати. На този ден първокурсниците се запознават с библиотечния фонд, електронния каталог и всички услуги, които предлага библиотеката.

Читалните на библиотеката са място за срещи с известни дейци на науката и културата, място, където партньори от различни европейски страни могат да обменят опит и идеи не само в сферата на професионалните, но и в областта на духовните си интереси.
В читалните на място се ползват библиотечни материали от подръчния фонд, справочници, периодични издания, дисертации и др. материали. Заемането на материали от читалнята се осъществява с разрешение на библиотекаря за срок не повече от три дни.
 
Библиотеката разполага с Електронен каталог.