Регистрация на читателите



Всеки студент, преподавател и служител на ВУАРР и всички граждани имат право да ползват услугите на библиотеката след като се регистрират като нейни читатели.
 
При регистрация се издава абонаментна карта, която важи за срок от дванадесет месеца.
Абонаментната карта е лична и не може да се ползва от друго лице.
 
Регистрацията се извършва след представяне на следните документи:

  • заверена студентска книжка документ за самоличност и снимка за студентите;
  • документ за самоличност за преподавателите и служителите;
  • документ за самоличност за другите категории потребители.
 
 
Читателите могат да: 


  • заемат библиотечни материали за дома или в читалните на библиотеката;
  • получават библиотечни материали от други библиотеки съгласно разпоредбите на Правилника за Междубиблиотечно заемане за страната и чужбина;
  • получават справки и информация за литература по дадена тема, библиографски данни за дадено заглавие, сведения за определени събития или лица по традиционен метод или по електронен път; търсене на литература, указание за ползване на библиотечни каталози и картотеки;
  • използват справочния апарат на библиотеката чрез каталози, картотеки, справочно – библиографски фонд, автоматизирани системи, CD ROM и др.;
  • използват размножителната техника на библиотеката срещу заплащане, определено със заповед на Ректора на ВУАРР.