Заемане на литератураЧрез Заемна служба се дават книги /монографии и учебници/ за временно ползване вкъщи.

Библиотечни материали за вкъщи могат да заемат само студентите, преподавателите и служителите на ВУАРР.

Студентите могат да заемат за дома само учебни помагала и художествена литература.

Преподавателите и служителите могат да заемат за дома всички видове библиотечни материали.

Не се заемат скъпи и ценни библиотечни материали; справочни издания – речници, енциклопедии; периодични издания с научна стойност; защитени от авторско право непубликувани материали, дисертации, дипломни работи, теми по научно-изследователската дейност.

Сроковете за заемане на различните видове материали са следните:

  • Монографична литература – за срок от 6 месеца, с еднократно удължаване като броят не надхвърля 15 тома едновременно;
  • Учебна литература – един семестър, като срокът може да бъде удължен, ако учебната дисциплина се изучава повече от един семестър;
  • Електронни носители на информация /CD, DVD и др./ - за срок от един месец.