Бакалавър


Управление на агробизнеса

Специалността предлага подготовка в областта на управление- то на предприятията от аграрния и хранителния сектор – производ- ство, финанси, иновации, персонал и др. Обучението предлага фунда- мент, върху който студентите успешно развиват собствен бизнес и изпълняват задълженията си с талант и креативност като добият умения за прилагане на маркетингови инструменти, масово използва- ни на аграрните пазари. Завършилите специалността придобиват образователно- квалификационна степен “Бакалавър” и професиoнална квалификация “Мениджър”.
Квалификационна характеристика - Управление на агробизнеса
 
Учебен план Управление на агробизнеса - редовна форма
 
Учебен план Управление на агробизнеса - задочна форма
 

Учебен план Управление на агробизнеса - 2023 г.