Бакалавър

Аграрна икономика

Обучението обхваща дейности и функции, свързани със сто- панската дейност на предприятията и институциите в аграрната сфера. Студентите придобиват знания и умения за маркетинговата, производствената, иновационната, инвестиционната, финансовата и посредническата дейност в организациите в сектор „Земеделие“ и свързаните с него институции, финансово-икономическите и пазар- ните процеси, технологията, управлението на аграрните предприя- тия, на държавното и пазарно регулиране в аграрния сектор. Завършилите специалността придобиват образователно- квалификационна степен “Бакалавър” и професиoнална квалификация “Икономист”.

 Квалификационна характеристика - Аграрна икономика
 
Учебен план Аграрна икономика - редовна форма
 
Учебен план Аграрна икономика - задочна форма
 
Учебен план Аграрна икономика - дистанционна форма
 
Учебен план Аграрна икономика - Професионален бакалавър редовна форма
 
Учебен план Аграрна икономика - Професионален бакалавър задочна форма

 


Учебен план Аграрна икономика - 2023 г.