Бакалавър


Управление на информационните системи

Специалността предлага придобиване на знания и умения в об- ластта на проектирането и използването на съвременните бизнес и информационни системи и технологии; техническото и програм- ното осигуряване на бизнес процеси, статистически анализ; създа- ването и поддържането на бази данни; осигуряване на комплексна защитеност на информационните ресурси; приложение на ИТ в упра- влението на бизнеса и администрацията и други. Завършилите специалността придобиват образователно- квалификационна степен “Бакалавър” и професиoнална квалификация “Мениджър”.

Квалификационна характеристика - Управление на информационните системи
 
Учебен план Управление на информационните системи - редовна форма
 
Учебен план Управление на информационните системи - задочна форма

 


Учебен план Управление на информационните системи - 2024 г.