Конкурс за обучение на докторанти в редовна и задочна форма във ВУАРР


Срокът за подаване на документи в обявения от Висше училище по агробизнес и развитие на регионите конкурс за обучение в докторантура – редовна и задочна форма, в област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8 Икономика и докторска програма „Финанси и банково дело“, изтича на 4 декември 2023 г.
 
Повече информация: http://uard.bg/bg/pages/view/351

E-mail: ivanka.georgieva@uard.bg

0884507065