Докторант на ВУАРР извежда проблемите на финансирането и контрола в здравеопазването в България


Текущото разходване на средствата за здравеопазване в България се извършва изключително неефективно. Становището е на докторанта Цветана Керенчева, която защити пред научно жури във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите дисертация на тема: „Актуални проблеми на финансирането и контрола в здравеопазването“. Защитата за присъждане на образователна и научна степен „Доктор” в професионално направление 3.8. Икономика по научна специалност „Финанси и банково дело” се проведе в хибриден формат.

Актуалността на изследването е свързана и с обстоятелството, че засилването на вътрешния и външен финансов контрол предполага компенсиране на част от недофинансирането в сектора на микро- и макроравнище. Според Керенчева реформите в здравния сектор не дават особен резултат. Проблеми съществуват в качеството на здравното обслужване и неговото контролиране; непрестанно растящия брой лечебни заведения, които се финансират от здравната каса; ниската събираемост на вноските за здравно осигуряване; морално и физически остарялата база; хроничен дефицит на публични средства; „изтичането“ на медицински персонал зад граница и много други.

Предмет на проучването са източниците на финансиране на здравните подсистеми и контрола, упражняван от държавните институции. Докторантката прави обзор на здравните системи на Франция, Швеция, Федерална Република Германия, Нидерландия, Дания и Швейцария като очертава плюсовете и минусите им. Съпоставяйки ги с болничния сектор у нас, тя достига до заключението, че българското управление значително изостава от тенденциите в другите европейски страни, които се характеризират с разширяване на управленската и финансова автономия на болниците и засилване на конкуренцията между тях. Акцентира се върху предложението да се преосмисли ролята на частните болници на макроравнище.

Статистическата информация, използвана в проучването, e извлечена от официалните данни, публикувани на сайтовете на Национален статистически институт, Министерство на финансите, Министерство на здравеопазването, Национална здравноосигурителна каса, Национален център по обществено здраве и анализи, Евростат и други.

Ректорът на ВУАРР проф. д-р Марияна Иванова връчи дипломата за образователна и научна степен „доктор“ на Цветана Керенчева с пожелание тя да й отвори нови възможности за професионална реализация.