Международно сътрудничество


Международната дейност на ВУАРР е насочена към:
• въвеждането и използването на иновативни практики и европейски стандарти, водещи до усъвършенстване на системата за качество на обучението;
• повишаване на мобилността на преподаватели и студенти чрез осъществяване на трайни връзки със страни от Европейския съюз и извън него за участие в международни програми, проекти и договори в областта на обучението, образованието и научноизследователската дейност.
За това допринася сътрудничеството с университети и учебни центрове, фермерски организации и други институции от страни като Австрия, Белгия, Германия, Гърция, Дания, Испания, Италия, Латвия, Литва, Обединеното кралство, Полша, Румъния, Словакия, Словения, Франция, Холандия, Чехия, както и с университети от Казахстан, Молдова, Турция и др.
През годините на своето развитие ВУАРР се утвърди като институция с международен авторитет благодарение на реализираните проекти по програми, финансирани от ЕС - ФАР, Темпус, Комениус, Леонардо да Винчи, Еразъм+.
През 2008 г. Висшето училище получи разширена харта Еразъм, която го приобщи към семейството на Европейските висши училища и откри нови възможности за сътрудничество и мобилност на преподаватели, администрация и студенти.
През март 2012 г. ВУАРР стана пълноправен член на Алианса на университетите от Централна и Източна Европа.
В края на 2013 г. ВУАРР получи нова Еразъм харта за целия програмен период на Програмата Еразъм+ (2014 - 2020). Преподаватели от ВУАРР също са често канени в чужбина за изнасяне на лекции, провеждане на научноизследователски проекти, участие в конференции, кръгли маси и семинари, обмяна на добри практики и т.н.
По силата на сключени международни договори лекции изнасят гост-преподаватели от редица европейски страни в областта на мениджмънта, маркетинга, банковото дело, растениевъдните и животновъдните технологии, почвознанието, качеството и безопасността на храните, аграрната политика на ЕС и европейската интеграция.
Висшето училище внедрява в практиката предложения от докладите на преподаватели, служители и студенти, провели период на обучение или стаж. Компетенциите и придобитите преподавателски умения в европейска среда се прилагат успешно в учебните планове и съдържание, използват се нови подходи и методи на преподаване. Организират се срещи и дискусии и се поддържа постоянен контакт и обратна връзка с университетските преподаватели, служители и студентите, провели мобилности.

Партньори

Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki (ATEITH), Greece

Biotehniski Centre Naklo, Slovenia

Canakkale Onsekiz Mart University (COMU), Turkey

College of Agriculture in Križevci, Croatia
 
EDUCONS University, Sremska Kamenica, Serbia
 
FON University, Macedonia
 
Gedik University, Turkey
 
Iğdır University, Turkey

Information Systems Management Institute (ISMA), Latvia

Kaunas University of Technology, Lithuania

Malopolska School of Economics in Tarnów, Poland

Marmara University, Turkey

Namik Kemal University, Turkey

Radom Academy of Economics, Poland

Russian State University of Tourism and Service, Russia
 
Samara Medical Institute, Russia
 
Slovak University of Agriculture (SUA) in Nitra, Slovakia

State Agrarian University of Moldova

Technological Educational Institute of Serres, Greece
 
TEI Crete, Greece

TEI of Larissa, Greece

Torun`s  School of Banking, Poland

University of Cordoba, Spain

University of Humanities and Economics in Włocławek (UHEW), Poland

University of Messina, Italy

University of Thessaly , Greece
 
Van Hall Larenstein University of Applied Sciences, Netherlands

Институт Бизнес Коммуникаций, Санкт ПетербургПартньори по проекти

Партньори по Еразъм+