157 Магистър

1. Наименование на административната услуга и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите 157 Прием на студенти за ОКС „Магистър“
2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт Закон за висше образование – чл. 68
НАРЕДБА за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища
Наредба за прием, обучение и движение на студенти и докторанти
Правилник за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища
3. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт Висше училище по агробизнес и развитие на регионите - Пловдив
4. Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката, адрес, адрес на електронната поща, телефони за връзка, работно време - информационен отдел;
- учебен отдел - магистри;
masters@uard.bg
032/961-154; 032/960 - 431;
Работно време: понеделник – петък  от 8.00 – 16.30
5. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи 1. Заявление до Ректора на ВУАРР (по образец);
2. Оригинал и копие от дипломата за завършено средно и висше образование (степен „Бакалавър”, „Магистър” или „Професионален бакалавър”). Оригиналната диплома се връща на кандидата веднага след сверяване с копието. В случай, че издаването на дипломата е предстоящо, кандидатът подава академична справка-оригинал или уверение за завършено висше образование, в които е отразен средният успех от следването и успехът от държавните изпити;
3. Завършилите чуждестранни висши училища представят легализирана от МОН диплома и документ издаден от НАЦИД за признаване на дипломата/Удостоверение за признаване на придобито висше образование в чуждестранни висши училища от ВУАРР;
4. Лична карта – оригинал (след сверка се връща);
5. Декларация  - съгласие за обработване на лични данни.
6. Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга Заявление до Ректора
7. Начини на заявяване на услугата - на място във ВУ;
- консултантските центрове в страната;
-електронно.
8. Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя На сайта на ВУАРР: http://uard.bg/bg/pages/view/25
9. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт Подадените документи важат в сроковете за кандидатстване обявени за съответната учебна година
10. Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане Определени с решение на Ректора на ВУАРР
11. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата Ректор
Заместник ректор
12. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата -
13. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата uard@uard.bg
14. Начини на получаване на резултата от услугата Документи с входящ номер, който се получава лично от кандидата