177 Признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища

1. Наименование на административната услуга и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите 177 Признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища
2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт Наредба за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища – чл. 14, ал. 3, чл. 15
Правилника на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите (ВУАРР) за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища и признаване на ОНС „доктор” и научната степен „доктор на науките”, придобити в чуждестранни висши училища или научни организации.
3. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт. В случаите на възлагане – служителите, които издават индивидуалния административен акт ВУАРР - Пловдив
4. Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката, адрес, адрес на електронната поща, телефони за връзка, работно време Международен отдел
Бул. „Дунав“ № 78, Пловдив 4003, ет. 1, ст.8
recognition@uard.bg
032 966 811
Понеделник – Петък: 8:00 – 16:30
5. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи. В случай че документ се издава от административен орган, се посочва и органът Процедурата на ВУАРР за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища е разписана на сайта на висшето училище: тук
6. Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга Образци на заявление до ректора могат да бъдат изтеглени от сайта на висшето училище: тук
 
7. Начини на заявяване на услугата На място в Международен отдел на ВУАРР - Пловдив
8. Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя На сайта на ВУАРР: тук
9. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт Безсрочен.
10. Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане Съгласно определените от НАЦИД такси за административни услуги в областта на академичното признаване: тук
11. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата Ректор
12. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата -
13. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата recognition@uard.bg
 
14. Начини на получаване на резултата от услугата На място в Международен отдел на ВУАРР - Пловдив