Бакалавър


Икономика на туризма

Специалността предлага знания и умения за работа в турис- тически обекти, туроператорски организации, хотели, балнеоложки комплекси и собствен бизнес. Има възможност за учебни практики и стажове в страната и чужбина. Студентите се реализират във всички сфери на туризма като икономисти, мениджъри, консултан- ти, развиват собствен туристически бизнес в областта на хотели- ерството и ресторантьорството, туроператорската, агентска и транспортна дейност, туристическата анимация и екскурзоводска- та дейност. Завършилите специалността придобиват образователно- квалификационна степен “Бакалавър” и професиoнална квалификация “Икономист”. Аграрна икономика Обучението обхваща дейности и функции, свързани със сто- панската дейност на предприятията и институциите в аграрната сфера. Студентите придобиват знания и умения за маркетинговата, производствената, иновационната, инвестиционната, финансовата и посредническата дейност в организациите в сектор „Земеделие“ и свързаните с него институции, финансово-икономическите и пазар- ните процеси, технологията, управлението на аграрните предприя- тия, на държавното и пазарно регулиране в аграрния сектор. Завършилите специалността придобиват образователно- квалификационна степен “Бакалавър” и професиoнална квалификация “Икономист”.

Квалификационна характеристика - Икономика на туризма
 

Учебен план Икономика на туризма - редовна форма
 
Учебен план Икономика на туризма - задочна форма
 
Учебен план Икономика на туризма - дистанционна форма
 
Учебен план Икономика на туризма - Професионален бакалавър редовна форма

 
Учебен план Икономика на туризма - Професионален бакалавър задочна форма
 
Учебен план Икономика на туризма - Професионален бакалавър дистанционна формаУчебен план Икономика на туризма - 2023 г.