Алтернативни форми на туризъм


Научно-приложна конференция с международно участие
ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРОБЛЕМИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА АЛТЕРНАТИВНИТЕ ФОРМИ НА ТУРИЗЪМ В МАЛКИТЕ СЕЛИЩА
 
 
ПОД ПАТРОНАЖА НА: ДОЦ. Д-Р ИНЖ. ДИМИТЪР К. ДИМИТРОВ - РЕКТОР
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОРГАНИЗАЦИОННИЯ КОМИТЕТ: доц. д-р Любен Д. Христов
 
 
ЧЛЕНОВЕ:
инж. Любозар Фратев - Председател на Съвет по туризъм, Пловдив
проф. П. Пеев
проф. Г. Сомов
доц. Н. Попова
доц. В. Бояджиев
 
РАБОТНИ НАПРАВЛЕНИЯ:
Туристически ресурси и видове туризъм
Екологичен туризъм
Селски туризъм
Кулинарен и винен туризъм
Културен туризъм
 
ТЕМА НА КРЪГЛА МАСА:
Проблеми и перспективи за развитие на алтернативните форми на туризма в малките селища на страната
 Висше училище „Земеделски колеж” съществува и се развива вече две десетилетия, предлагайки европейски комфорт за обучение на студентите и осигурявайки им учебно-производствени стажове в чужбина. Колежът отговаря напълно на изискванията на европейските стандарти и осигурява високо качество на обучение.
Ние се гордеем със своята история. Вече 20 години, ние растем и просперираме. Започнахме с 60, а в момента имаме 6500 студенти. Всички специалности са акредитирани, както и филиалите ни в Русе и Велико Търново.
В момента, в отговор на реалните обществени потребности, ВУ „Земеделски колеж” се преобразува в специализирано ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ.
Може би няма друго висше училище, което за този труден 20-годишен период да е успяло да просперира така. Използвам случая да поздравя екипа за усилията, които полага.
 
ВУ „Земеделски колеж” подготвя отлични кадри за агробизнеса и туристическия бизнес, защото когато съдавахме всички специалности, и в частност специалността „Икономика на туризма”, ние доста добре се подготвихме и подходихме професионално. Гордея се със своя опит в областта на агробизнеса и туризма, както и с нашите преподаватели. Вярвам, че нашите усилия да развием агробизнеса и туризма в страната ще бъдат продължени от младите хора, идващи при нас и търсещи знания и умения за успешна реализация.
Тази конференция е още един показател за професионалното ни отношение към развитието на агробизнеса и туризма. България изживява една драма в развитието на селските райони, защото няма друга държава, която така да е изоставила своите малки селища. Няма друга държава, в която с такива темпове да се закриват села. И в същото време трябва да си даваме сметка, че нашата национална духовност, нашите традиции се съхраняват от българските села. Не бива да забравяме, че цялата ни култура е стъпила върху българските традиции. Едни от най-прочутите ни световни майстори, като художниците Владимир Димитров – Майстора и Златю Бояджиев, композиторите Петко Стайнов и Марин Големинов, писателите Емилиян Станев, Елин Пелин, Йордан Радичков и много други, са се вдъхновявали от българското село, от неговата духовност. Даваме ли си сметка, че ако нямаме тази духовност, ние ставаме безродници. А къде се съхранява тя? Там, където живеят българските села.
 
Конференцията се проведе в Пловдив – един естествен географски център на най-ценните културни паметници на България. На не повече от два часа разстояние от Пловдив се намират обекти като Хисар, Старосел, Копривщица, Панагюрище, Казанлък, Перперикон, Татул, най-големият балкански спа център Велинград и много други, а дори и столицата София е в този кръг. Пловдив непременно трябва да се подготви, да уплътни хотелската си база, където да бъдат настанявани туристите. През деня те да посещават обектите, които споменах, а вечер да се любуват на съвременното изкуство – галерии, спектакли, опера и др.
Конференцията „Възможности и проблеми за развитието на алтернативните форми на туризъм в малките селища на страната” успя да привлече учени и студенти от цялата страна, както и от съседните балкански страни. Представените доклади и проведените дискусии бяха с подчертана практическа насоченост, с предложения за използване на съществуващите възможности, които биха могли реално да бъдат осъществени. Вярвам, че настоящият сборник с включените в него разработки в областта на туристическите ресурси на страната и връзката им с различните видове туризъм, перспективите за развитие на селския, екологичния, винения, културния и ловния туризъм, както и въпросите за стратегиите и финансирането от ЕС, ще бъде от полза не само на учени и студенти, а и за бизнесмени.
 
В заключение бих искал да пожелая успех не само на участниците в конференцията, но и на онези, които ще развиват българския бизнес, защото икономиката ще стои на два крака – агробизнес и туризъм, туризъм и агробизнес. Туристите ще идват тук, за да се възползват не само от морето, а и защото това е периодът на най-вкусните плодове и зеленчуци. Така че не е задължително да изнасяме продукцията си. В България те ще си купуват и още много други стоки, а българският бизнес трябва да се възползва от тези възможности за развитие.
 
 
 
ДОЦ. Д-Р ИНЖ. ДИМИТЪР К. ДИМИТРОВ
РЕКТОР

 


 
Конференцията „Възможности и проблеми за развитието на алтернативните форми на туризъм в малките селища на страната” се наложи от необходимостта теоретично да се определят структурните етапи в развитието на алтернативните форми на туризъм и практически да се очертаят функционалните аспекти и прояви на алтернативните форми в съвременната туристическата практика.
В тази връзка провеждането на конференцията в началото на 2011 година бе непосредствен отговор за извеждане на проблемите на туристическата практика и приобщаването им към формиращия се размисъл за икономическите, обществените и културните процеси на съвремието.
С представените доклади се дефинира хоризонта от проблеми, включително и от практиката, а с критичното им анализиране се разкри алтернативният туризъм като съществен феномен на съвремието и в тази връзка се постигнаха целите на конференцията:

  • дефиниране, прецизиране /разширяване/ на понятийния апарат на интерпретация на алтернативните форми на туризъм;
  • преосмисляне на наличните ресурси и възможности за използването им;стартиране на идеята за разглеждане на алтернативния туризъм като съществен проблем на съвременната политика, култура, икономика;
  • очертаване на региони за специфичен вид туризъм;
  • приобщаване на студентите в изследователската дейност и проблемното анализиране на въпросите на туристическата дейност.

Участието на колеги и студенти от различни страни помогна да се реализира успешно конференцията „Възможности и проблеми за развитието на алтернативните форми на туризъм в малките селища на страната” и да се очертаят конкретните перспективи за практическото прилагане на поставените цели.
 
доц. д-р Любен Христов
Председател на Организационния комитет
 

 


 
 
ОЦЕНКА НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА АНТРОПОГЕННИТЕ И ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ. ИНДЕКСИ НА ИЗПОЛЗВАНЕ НА АНТРОПОГЕННИТЕ И ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ ОТ АЛТЕРНАТИВНИЯ ИЛИ МАСОВИЯ ТУРИЗЪМ
ДОЦ. Д-Р ЛЮБЕН ХРИСТОВ
EVALUATION OF ANTHROPOGENIC AND NATURAL TOURISM RESOURSES’ USE. INDICES OF USE OF ALTERNATIVE AND MASS TOURISM’S ANTHROPOGENIC AND NATURAL RESOURCES
ASSOC. PROF. LYUBEN HRISTOV, PHD
 
РОЛЯТА НА МАЛКИТЕ СЕЛИЩА ЗА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ   20
ДОЦ. Д-Р ВЕСЕЛИН БОЯДЖИЕВ
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ ”СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”
ROLL OF SMALL VILLAGES TO REGIONAL DEVELOPMENT IN BULGARIA
ASSOC. PROF. VESELIN BOYADZHIEV, PHD
SOFIA UNIVERSITY ”ST. KLIMENT OHRIDSKI”
 
 
Секция "ТУРИСТИЧЕСКИ РЕСУРСИ И ВИДОВЕ ТУРИЗЪМ"
Председателстващ: доц. д-р В. Бояджиев
 
Section TOURIST RESOURCES AND DIFFERENT TYPES OF TOURISM
Chairman: Assoc. Prof. V. Boyadzhiev, Ph.D.
 
ВЪЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА ТРЪН
ДОЦ. Д-Р ТОНИ ТРАЙКОВ
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ ”СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”
POSSIBILITIES AND PERSPECTIVES FOR DEVELOPMENT OF TOURISM IN TRYN MUNICIPALITY
ASSOC. PROF. TONY TRAYKOV, PHD
SOFIA UNIVERSITY “ST. KLIMENT OHRIDSKI”
 
АЛТЕРНАТИВНИЯT ТУРИЗЪМ В ПЛАНИНСКИТЕ СЕЛИЩА НА ЗАПАДНИТЕ РОДОПИ
ГЛ. АС. Д-Р ПЛАМЕН ПАТАРЧАНОВ
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”
ГЕОЛОГО - ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА „СОЦИАЛНО- ИКОНОМИЧЕСКА ГЕОГРАФИЯ”
ALTERNATIVE TOURISM IN THE MOUNTAIN VILLAGES OF THE WESTERN RHODOPES
ASSIST. PROF. PLAMEN PATARCHANOV, PHD
SOFIA UNIVERSITY “ST. KLIMENT OHRIDSKI”
FACULTY OF GEOLOGY AND GEOGRAPHY
DEPARTMENT OF SOCIAL AND ECONOMIC GEOGRAPHY
 
OPPORTUNITIES FOR DEVELOPMENT OF ALTERNATIVE FORMS OF TOURISM IN THE BORDER REGION OF MACEDONIA, BULGARIA AND SERBIA
M-R TANJA M. ANGELKOVA
D-R NIKOLA V. DIMITROV
D-R ZLATKO JAKOVLEV
UNIVERSITY GOCE DELCHEV – STIP
FACULTY OF TOURISM AND BUSINESS LOGISTIC
GEVGELIJA, REPUBLIC OF MACEDONIA
 
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СЕЛСКИ ТУРИЗЪМ В ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА. СТРАТЕГИЯ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО С ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ
ГЛ. АС. ПАВЕЛ ТОДОРОВ СТОЙНОВ
МАГИСТЪР ПО ТУРИЗЪМ
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”
OPPORTUNITIES FOR RURAL TOURISM DEVELOPMENT IN THE MUNICIPALITY OF GORNA MALINA. STRATEGY FOR COLLABORATION WITH THE MUNICIPALITY OF ETROPOLE    
ASSIST. PROF. PAVEL TODOROV STOYNOV
MASTER IN TOURISM, SOFIA UNIVERSITY ”ST. KLIMENT OHRIDSKI”
 
МЕЖДУСЕКТОРНИЯТ КЛЪСТЕР – ПОДХОД ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА МАЛКИ И НОВИ ТУРИСТИЧЕСКИ ДЕСТИНАЦИИ
ГЛ. АС. Д-Р ГЕНКА РАФАИЛОВА
КОЛЕЖ ПО ТУРИЗЪМ – ВАРНА, ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА
THE CROSS-SECTOR CLUSTER – AN APPROACH FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF SMALL AND EMERGING TOURIST DESTINATIONS
ASSIST. PROF. GENKA RAFAILOVA, PHD
UNIVERSITY OF ECONOMICS - VARNA, COLLEGE OF TOURISM
 
РАЗВИТИЕ НА ЕКОТУРИЗЪМ В МАЛКИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА КРАЙ ВЛАЖНИТЕ ЗОНИ ПО ПРИМЕРА НА НАЦИОНАЛЕН ПРИРОДЕН РЕЗЕРВАТ КЕРКИНИ
Д-Р ДЕСИСЛАВА АЛЕКСОВА
НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ
DEVELOPMENT OF ECOTOURISM IN SMALL URBAN AREAS NEAR THE WETLANDS IN THE EXAMPLE OF KERKINI NATIONAL NATURE RESERVE
DESSISLVA ALEXOVA, PHD
NEW BULGARIAN UNIVERSITY
 
ПРИРОДОЗАЩИТЕН ЦЕНТЪР „ИЗТОЧНИ РОДОПИ” – ОБЕКТ ЗА ОРНИТОЛОЖКИ, ОБРАЗОВАТЕЛЕН И ЕКОТУРИЗЪМ
Д-Р ДЕСИСЛАВА АЛЕКСОВА
НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ
VULTURE CENTER “EASTERN RHODOPES” – AN OBJECT FOR ORNITHOLOGICAL, EDUCATIONAL AND ECOTOURISM
DESSISLVA ALEXOVA, PHD
NEW BULGARIAN UNIVERSITY
 
СЕЛСКИ РАЙОНИ С РАЗВИТ МАНИФЕСТАЦИОНЕН ТУРИЗЪМ В РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ
ДОЦ. Д-Р НАКО ТАШКОВ
ДОЦ. Д-Р НИКОЛА ДИМИТРОВ
АС. М-Р ДЕЯН МЕТОДИЕСКИ
УНИВЕРСИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ”, ЩИП
ФАКУЛТЕТ ЗА ТУРИЗЪМ И БИЗНЕС ЛОГИСТИКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ
RURAL REGIONS WITH DEVELOPED MANIFESTATION TOURISM IN REPUBLIC OF MACEDONIA
ASSOC. PROF. NAKO TASHKOV, PHD
ASSOC. PROF. NIKOLA DIMITROV, PHD
ASSIST. PROF. DEYAN METODIESKI, MASTER
UNIVERSITY “GOCE DELCEV”, STIP
FACULTY OF TOURISM AND BUSINESS LOGISTIC
REPUBLIC OF MACEDONIA
 
СЕЛО ТРЪСТЕНИК, РУСЕНСКО – ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРНИЯ ТУРИЗЪМ
ДЕНИЦА БРАТОВАНОВА
Д-Р ЦОНКА ИВАНОВА
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ „ЗЕМЕДЕЛСКИ КОЛЕЖ” - ФИЛИАЛ РУСЕ
TRASTENIK VILLAGE, RUSE REGION − POSSIBILITIES FOR DEVELOPMENT OF CULTURAL TOURISM
DENITSA BRATOVANOVA
TSONKA IVANOVA, PHD
HIGHER SCHOOL “AGRICULTURAL COLLEGE” - RUSE
 
SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF TOURIST DESTINATION AND ITS BRANDING
M-R TANJA M. ANGELKOVA
D-R NIKOLA V. DIMITROV
D-R CANE KOTESKI
UNIVERSITY GOCE DELCHEV – STIP
FACULTY OF TOURISM AND BUSINESS LOGISTIC
GEVGELIJA, REPUBLIC OF MACEDONIA
 
CULTURAL – AMUSEMENT ANIMATION
ZLATKO JAKOVLEV
CANE KOTESKI
TANJA ANGELKOVA
UNIVERSITY “GOCE DELCHEV”- SHTIP
FACULTY OF TOURISM AND BUSINESS LOGISTICS
KRISTIJAN DJAMBAZOSKI
HOTEL AMBASADOR, SKOPJE
REPUBLIC OF MACEDONIA
 
СРЕДНОВЕКОВНИЯТ ЧЕРВЕН − ПРИТЕГАТЕЛЕН ЦЕНТЪР ЗА КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ
ДЕСИСЛАВА ЛАЗАРОВА
Д-Р ЦОНКА ИВАНОВА
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ “ЗЕМЕДЕЛСКИ КОЛЕЖ” - ФИЛИАЛ РУСЕ
THE MEDIEVAL TOWN OF CHERVEN − AN ATTRACTIVE CENTRE FOR CULTURAL TOURISM
DESISLAVA LAZAROVA
TSONKA IVANOVA, PHD
HIGHER SCHOOL “AGRICULTURAL COLLEGE” - RUSE
 
Секция "ВИНЕН, КУЛИНАРЕН И ЛОВЕН ТУРИЗЪМ"
Председателстващ: проф. д. ик. н. П. Пеев
 
Section WINE, CULINARY AND HUNTING TOURISM
Chairman: Prof. Dr. P. Peev
 
SWOT АНАЛИЗ НА ТУРИЗМА В С. АПРИЛОВО, ОБЩ. ГОРНА МАЛИНА
ДОКТОРАНТ НЕЛИ ВАЛЕНТИНОВА ВЕСЕЛИНОВА
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛ. ОХРИДСКИ”
ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ
SWOT ANALYSIS OF TOURISM IN THE VILLAGE APRILOVO, GORNA MALINA MUNICIPALITY
DOCTORANT NELI VALENTINOVA VESSELINOVA
SOFIA UNIVERSITY „ST. KLIMENT OHRIDSKI”
FACULTY OF GEOLOGY AND GEOGRAPHY
 
ТУРИСТИЧЕСКИТЕ РЕСУРСИ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ
ЦВЕТОМИЛА ТОДОРОВА БЕРОВА
СТУДЕНТКА II КУРС, СПЕЦИАЛНОСТ „ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА”
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ „ЗЕМЕДЕЛСКИ КОЛЕЖ”
TOURIST RESOURCES IN THE MUNICIPALITY OF LYASKOVETZ
TZVETOMILA TODOROVA BEROVA
HIGHER SCHOOL “AGRICULTURAL COLLEGE”
II YEAR STUDENT
ECONOMICS OF TOURISM BACHELOR PROGRAM
 
APPLICATION OF METHODS AND TECHNIQUES OF QUALITY IN THE CONTINUAL IMPROVEMENTS AND DEVELOPMENT OF THE PROCESS WITHIN THE MACEDONIAN BUSINESS TRAVEL COMPANIES
Elizabeta Mitreva, PhD
Faculty of Technology, Probishitp
Zlatko Jakovlev, PhD
Faculty of Tourism and Business Logistics, Gevgelija
Vesna Prodanoska, МА
Faculty of Philology, Shtip
Cane Koteski, PhD
Faculty of Tourism and Business Logistics, Gevgelija
GOCE DELCEV UNIVERSITY, SHTIP
 
ВИНЕНИ МАРШРУТИ В БЪЛГАРИЯ
ДОЦ. Д-Р Л. ХРИСТОВ
ДОЦ. Д-Р М. АНГЕЛОВА
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ „ЗЕМЕДЕЛСКИ КОЛЕЖ” – ПЛОВДИВ
WINE ROUTES IN BULGARIA
ASSOC. PROF. L. HRISTOV, PHD
ASSOC. PROF. M. ANGELOVA, PHD
HIGHER SCHOOL „AGRICULTURAL COLLEGE” - PLOVDIV
 
РАЗВИТИЕ НА ВИНЕНИЯ ТУРИЗЪМ В РУСЕНСКИЯ РЕГИОН
НЕЛИ МИХОВА
ЛИЛЯНА МИНЧЕВА
Д-Р ЦОНКА ИВАНОВА
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ „ЗЕМЕДЕЛСКИ КОЛЕЖ” - ФИЛИАЛ РУСЕ
DEVELOPMENT OF WINE TOURISM IN RUSE REGION
NELI MIHOVA
LILYANA MINCHEVA
TSONKA IVANOVA, PHD
HIGHER SCHOOL “AGRICULTURAL COLLEGE” - RUSE
 
БРЕСТОВИЦА – ВИНЕНАТА ТУРИСТИЧЕСКА НАХОДКА НА ПЛОВДИВСКИЯ РЕГИОН
ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ДОЕВСКА
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ”ЗЕМЕДЕЛСКИ КОЛЕЖ” - ПЛОВДИВ
BRESTOVICA – THE WINE TOURIST TROVE IN THE REGION OF PLOVDIV
ELENA DIMITROVA DOEVSKA
HIGHER SCHOOL ”AGRICULTURAL COLLEGE” - PLOVDIV
 
СТРАТЕГИЯ ЗA РАЗВИТИЕ НА РАЗЛИЧНИ АЛТЕРНАТИВНИ ВИДОВЕ ТУРИЗЪМ В ОБЩИНА СТАМБОЛОВО
НЕДЯЛКА ВИЛИЕВА МИХАЙЛОВА
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ „ЗЕМЕДЕЛСКИ КОЛЕЖ” - ПЛОВДИВ
STRATEGY FOR DEVELOPMENT OF DIFFERENT TYPES OF ALTERNATIVE TOURISM IN THE MUNICIPALITY OF STAMBOLOVO
NEDYALKA VILIEVA MIHAYLOVA
HIGHER SCHOOL “AGRICULTURAL COLLEGE” - PLOVDIV
 
ДНЕВНИЯТ ГРАФИК В СЛАДКАРСКАТА ИНДУСТРИЯ КАТО ЕЛЕМЕНТ НА СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО
АСИСТЕНТ РУМЯНА ДИМИТРОВА
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ „ЗЕМЕДЕЛСКИ КОЛЕЖ” - ФИЛИАЛ РУСЕ
THE DAILY PRODUCTIVITY CHART IN CONFECTIONERY INDUSTRY AS A PART OF THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
ASSISTANT RUMYANA DIMITROVA
HIGHER SCHOOL “AGRICULTURAL COLLEGE” - RUSE
 
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИ ТУРИЗЪМ В ОБЩИНА АВРЕН
ДОЦ. Д-Р ВЕЛИКО ВЕЛИКОВ
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ „ЗЕМЕДЕЛСКИ КОЛЕЖ”
ГЛ. АС. МИЛЕНА СТОЯНОВА
ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ЕПИСКОП К. ПРЕСЛАВСКИ”
OPPORTUNITIES FOR DEVELOPMENT OF RURAL TOURISM IN AVREN MUNICIPALITY
ASSOC. PROF. VELIKO VELIKOV, PHD
HIGHER SCHOOL „AGRICULTURAL COLLEGE”
SENIOR ASSISTANT MILENA STOYANOVA
KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY OF SHUMEN
 
ПРОБЛЕМИ И ПРЕСПЕКТИВИ НА АЛТЕРНАТИВНИТЕ ФОРМИ ТУРИЗЪМ В СТРАНАТА
ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ИСКЪР
СОНЯ ИВАНОВА ВУКАДИНОВА
СТУДЕНТКА
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ „ЗЕМЕДЕЛСКИ КОЛЕЖ” - ПЛОВДИВ
СПЕЦИАЛНОСТ „ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА”
PROBLEMS AND PERSPECTIVE OF ALTERNATIVE TOURISM FORMS IN COUNTRY
ISKAR HUNTING RESERVE
SONYA IVANOVA VUKADINOVA
STUDENT
HIGHER SCHOOL “AGRICULTURAL COLLEGE” - PLOVDIV
ECONOMICS OF TOURISM BACHELOR PROGRAM
 
ТУРИСТИЧЕСКИ ПРАКТИКИ В ИЗТОЧНИТЕ РОДОПИ
СЕВДА ЮСЕИН АЛИ
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ „ЗЕМЕДЕЛСКИ КОЛЕЖ”
TOURIST PRACTICES IN EASTERN RHODOPES
SEVDA YUSEIN ALI
HIGHER SCHOOL “AGRICULTURAL COLLEGE”
 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2007-2013 ГОДИНА
ПРОФ. Д. ИК. Н. ПЕЙО ПЕЕВ
АС. СТЕФКА ТИМАРЕВА
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ КОЛЕЖ – ПЛОВДИВ
ЕUROPEAN UNION FOR DEVELOPMENT OF TOURISM IN BULGARIA FOR THE PERIOD 2007-2013
PROF. DR. PEYO PEEV
ASSIST. PROF. STEFKA TIMAREVA
HIGHER SCHOOL „AGRICULTURAL COLLEGE” - PLOVDIV
 
ВЪЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ НА АЛТЕРНАТИВНИ ФОРМИ НА ТУРИЗЪМ В СЕЛО ШИРОКА ЛЪКА
АС. СТЕФКА ТИМАРЕВА
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ КОЛЕЖ - ПЛОВДИВ
OPPORTUNITIES AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT OF ALTERNATIVE FORMS OF TOURISM IN SHIROKA LAKA
ASSIST. STEFKA TIMAREVA
HIGHER SCHOOL „AGRICULTURAL COLLEGE” - PLOVDIV
 
НАТУРА 2000 И АЛТЕРНАТИВНИТЕ ВИДОВЕ ТУРИЗЪМ
ГЛ. АС. Д-Р ЗЛАТКА ГОШЕВА ГРИГОРОВА
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ КОЛЕЖ - ПЛОВДИВ
NATURA 2000 NETWORK – OPPORTUNITIES FOR DEVELOPMENT OF NEW ALTERNATIVE FORMS OF TOURISM
ASSIST. PROF. ZLATKA GOSHEVA ROUPETSOVA, PHD
HIGHER SCHOOL “AGRICULTURAL COLLEGE” - PLOVDIV
 
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА АЛТЕРНАТИВЕН ТУРИЗЪМ В ОБЩИНА ОМУРТАГ
ДОЦ. Д-Р ИВАН МАРКОВ
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF ALTERNATIVE TOURISM IN OMURTAG MUNICIPALITY
ASSOC. PROF. IVAN MARKOV, PHD
 
ЕЗИКОВАТА КОМУНИКАЦИЯ В ТУРИЗМА. КОМУНИКАЦИОННИ УМЕНИЯ. КУЛТУРНИ РАЗЛИЧИЯ В ОБЩУВАНЕТО
ИЛИЯС ГЮНЕШ
УНИВЕРСИТЕТ – ТЕКИРДАГ, ТУРЦИЯ
LANGUAGE COMMUNICATION IN TOURISM. COMMUNICATIVE SKILLS. CULTURAL DIFFERENCES IN COMMUNICATION
ILIAS GUNESH
TEKIRDAG UNIVERSITY, TURKEY
 
ПЪРВИЯТ ХРИСТИЯНСКИ МАНАСТИР В ЕВРОПА. МЯСТО ЗА РЕЛИГИОЗЕН ТУРИЗЪМ
ФИЛИП ХРИСТОВ
СТУДЕНТ
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ „ЗЕМЕДЕЛСКИ КОЛЕЖ”
THE FIRST CRISTIAN MONASTERY IN EUROPE. PLACE FOR RELIGIOUS TOURISM
FILIP HRISTOV
STUDENT
HIGHER SCHOOL “AGRICULTURAL COLLEGE”
 
 
Секция "Други"
Section "Others"
 
TWO NEW DOLICHOPODID FLIES (DIPTERA: DOLICHOPODIDAE) TO THE FAUNA OF BULGARIA. ECOLOGICAL NOTES TO THE SPECIES OF GENUS POECILOBOTHRUS KNOWN FOR THE COUNTRY
MIHAIL KECHEV, PHD
HIGHER SCHOOL “AGRICULTURAL COLLEGE” - PLOVDIV
ДВА НОВИ ЗА ФАУНАТА НА БЪЛГАРИЯ ВИДА ОТ СЕМЕЙСТВО DOLICHOPODIDAE (DIPTERA) И ЕКОЛОГИЧНИ БЕЛЕЖКИ ЗА ВИДОВЕТЕ ОТ РОД POECILOBOTHRUS ПОЗНАТИ ЗА СТРАНАТА
Д-Р МИХАИЛ КЕЧЕВ
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ „ЗЕМЕДЕЛСКИ КОЛЕЖ” - ПЛОВДИВ
 
ФИНАНСИРАНЕ НА СЕЛСКИЯ ТУРИЗЪМ
ГЛ. АС. Д-Р ЯКИМ КИТАНОВ
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ И ФИНАНСИ - СОФИЯ
FINANCING THE RURAL TOURISM
ASSIST. PROF. YAKIM KITANOV, PHD
HIGHER SCHOOL OF INSURANCE AND FINANCE - SOFIA
 
 
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕТО НА АЛТЕРНАТИВНИЯ ТУРИЗЪМ В МАЛКИТЕ СЕЛИЩА НА СТРАНАТА
І. Развитие на алтернативните форми на туризъм в света
ІІ. Развитие на алтернативните форми на туризъм в България
ІІІ. Стратегическа цел
ІV. Изпълнение на програмата
Документи за изтегляне

Постер
Програма
Прессъобщение
Сборник