Доктор


В резултат на подадено искане от висшето училище (вх. № 801 / 18.12.2015 г.) и проведена процедура от НАОА, Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив получи програмна акредитация за докторска програма „Финанси и банково дело“ в професионално направление 3.8 Икономика от област на висше образование 3.Социални, стопански и правни науки на основание обща оценка 8.75.


Към страницата за ОНС "ДОКТОР"