Открити процедури

Процедура за публична защита на дисертационен труд на тема:
 
"Сравнителни изследвания върху биологичните и стопански качества на колекция линии от Triticum aestivum L., получени по биотехнологични методи"

по докторска програма "Растениевъдство" в професионално направление: 6.1 Растениевъдство

разработен от докторант: Светла Манолова Качакова,

научни консултанти: проф. д-р Димитър Диманов Димитров

 
Научно жури (Заповед № 207/31.05.2018 г. на ректора на ВУАРР)

1. проф. дн Дияна Лилова Светлева - рецензия
2. проф. д-р Дочка Ценова Димова - рецензия
3. проф. д-р Тенчо Любенов Чолаков - становище
4. проф. д-р Димитър Диманов Димитров - становище
5. доц. д-р Светла Георгиева Димитрова - становище                                         

Автореферат на дисертационен труд

Дата на публичната защита:
 02.07.2018 г. (понеделник) от 10.30 часа в VI аудитория на ВУАРР, гр. Пловдив, бул. Дунав 78 

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в сектор "Докторанти" на ВУАРР, стая 15.