Нормативна уредба


Закон за висшето образование

Закон за развитието на академичния състав в Република България

Закон за насърчаване на научните изследвания

Закон за кредитиране на студенти и докторанти

Правилник за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България

Наредба за държавните изисквания за организиране на дистанционна форма на обучение във висшите училища

Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационните степени "бакалавър", "магистър" и "специалист"Европейска харта на изследователите и Кодекс за поведение при подбор за изследователи
The European Charter for Researchers § The Code of Conduct for the Recruitment of ResearchersВътрешни нормативни документи на ВУАРР

Правилник за устройството и дейността на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите

Правилник за устройството и дейността на Филиал – Велико Търново (Русе) към Висше училище по агробизнес и развитие на регионите


Наредба за прием, обучение и движение на студенти и докторанти


Правилник за организация на учебната дейност във ВУАРР

Правилник за административно обслужване на студенти, специализанти и докторанти във ВУАРР

Правилник за разглеждането на сигнали за нередност и студентски жалби във ВУАРР


Правилник за организацията и провеждането на учебни практики на студентите от ВУАРР

Правила за осигуреност на обучението на студенти от определени целеви групи във ВУАРР

Правила за провеждане на държавен изпит и защита на дипломна работа във ВУАРР


Правила за условията и организацията на обучението при облекчен режим на следване и обучение по индивидуален учебен план

Правила за организация и провеждане на електронно обучение, полагане на изпити и защита на дипломни работи във ВУАРР - Пловдив

Правилник за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища и признаване на ОНС „Доктор“ и научната степен „Доктор на науките“, придобити в чуждестранни висши училища или научни организации

Правилник за организация и провеждане на обучението в образователната и научна степен „Доктор“


Правилник за прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити във ВУАРР

Правилник за реда на утвърждаване на учебната документация във ВУАРР

Правила за разработване на учебни планове и учебни програми в образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ и „Магистър“ във ВУАРРЕтичен кодекс на академичната общност на ВУАРР

Правилник за дейността на Етичната комисия на ВУАРРСистема за оценяване и поддържане на качеството на обучението и на академичния състав

Система за планиране и контролиране развитието на кадрите във ВУАРР и тяхното хабилитиране

Правилник за прилагане на Закона за развитието на академичния състав във ВУАРР

Правилник за условията и реда за придобиване на научна степен Доктор на науките във ВУАРР

Правилник за атестиране на академичния състав на ВУАРР

Правилник за атестиране на административния персонал на ВУАРР


Правилник за формиране на учебната заетост на академичния състав във ВУАРР

Правилник за академичен обмен на студенти, докторанти, преподаватели и непреподавателски състав на ВУАРР

Правила при разпознаване и признаване на чуждестранни партньори за академично сътрудничество

Правила за осъществяване на сътрудничество и съвместни дейности с партньори от бизнесаСистема за годишно планиране, отчитане и оценяване на научноизследователската дейност във ВУАРР

Правилник за организиране и осъществяване на научноизследователската и консултантската дейност във ВУАРР

Правила за организация на научноизследователската дейност на студентите, докторантите и специализантите

Правилник за прилагане на политики и защитата на правата на интелектуалната собственост и комерсиализация на резултатите от научноизследователската дейност във ВУАРР

Правилник за прилагане на европейската харта на изследователите и кодекс за поведение при подбор на изследователи

Правила за организация на дейностите по споделяне на публикации с отворен достъп и публикуването им в Български портал за отворена наука (BPOS)

Правила за наблюдение и оценка на научноизследователската дейност

Правилник за устройството и дейността на Института за регионални изследвания към ВУАРР


Правилник за устройството и дейността на Департамент за езиково обучение, специализации и квалификации

Правилник за устройството и дейността на Центъра за професионална квалификация при ВУАРР

Правилник за устройството и дейността на Центъра за развитие на кариерата при ВУАРР


Правилник за устройството и дейността на Студентския съвет на ВУАРР

Правилник за организация на издателската дейност във ВУАРР и дейността на Академичното издателство "Талант"

Правилник за обслужване на читателите в библиотеката при ВУАРР

Методика за оценка и избор на доставчици във ВУАРР


Правилник за устройството, дейността, управлението и финансирането на Център за дистанционно обучение

Правилник за организацията на учебния процес в дистанционна форма на обучение

Система за контрол на качеството на обучението и преподаването  в дистанционна форма на обучение

Система за изпитване и оценяване на студентите в дистанционна форма на обучение


Правила за провеждане на изпити в дистанционно обучение

Система за идентификация на студентите и контрол на съответните процедури при електронно провеждане на изпити и оценяване

Стандарт за провеждане на консултации в дистанционно обучение

Система за формиране и отчитане на учебната заетост на академичния състав в дистанционна форма на обучение

Методика за разработване на учебни материали и ресурси за електронни форми на дистанционно обучение и трансферирането им в Интегрирана система за обучение и обслужване на студенти ИСАО+

Изисквания за разработване на учебни помагала на хартиен носител

Списък на екипа, осигуряващ обучението в дистанционна форма на обучение

Списък на техническите и комуникационните средства, използвани от студентите в дистанционна форма на обучение


Информационен пакет за дистанционната форма на обучение във ВУАРР


Правила за процедурни методи и средства за проверка на оригиналността и автентичността на дипломни и дисертационни работи, предотвратяване и санкциониране на изпитни измами и плагиатство във ВУАРР

Правила за спазване на държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от Висше училище по агробизнес и развитие на регионите

Вътрешни правила за подаване на информация към регистрите за висше образование на МОН - в процес на актуализация

Система за предоставяне на актуална и пълна информация за образователната и научноизследователската дейност на висшето училище - в процес на актуализацияСтратегически план за развитие на ВУАРР-Пловдив през периода 2022-2030

Стратегия за развитието на научноизследователската дейност на ВУАРР за периода 2022-2030

Стратегически план за развитие и израстване на академичния състав на ВУАРР-Пловдив за прериода 2022-2030


Стратегия за развитие на професионално направление 3.7. Администрация и управление във ВУАРР 2022 - 2030 г.

Стратегия за развитие на професионално направление 3.8. Икономика във ВУАРР 2022 - 2030 г.

Актуализирана стратегия за развитие на дистанционното обучение във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите 2021 - 2025

Вътрешно-институционален план за действие по Програма "Еразъм+" във ВУАРР


Правила за вътрешно подаване на сигнали за нарушения и последващи действия по тях

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3


Вътрешни правила на ВУАРР за мерките за защита на личните данни съгласно Регламент 2016/679

Политика за поверителност