Система за управление на качеството

 
Системата за осигуряване и поддържане на качеството на обучението и на академичния състав във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите се изгражда в съответствие чл. 6, ал. 4 от Закона за висшето образование и съгласно международния стандарт EN ISO 9001:2015.


Системата за оценяване и поддържане на качеството на обучението и на академичния състав е изградена на основата на следните принципи:

  • фокус към студентите;
  • ориентация към резултати – постигане на баланс при задоволяване изискванията на всички заинтересовани страни;
  • лидерство и неотклонно следване на избраната посока;
  • управление чрез процеси и на основата на надеждна информация;
  • развитие на персонала и въвличане на всички за осигуряване и поддържане на качеството;
  • иновации и непрекъснато подобряване на обучението;
  • изграждане и развитие на партньорски взаимоотношения;
  • отговорност пред обществото.