Важни съобщения


***

Избор на избираеми и факултативни дисциплини

1. Записването на студентите в курсовете на избираемите и факултативните дисциплини за всяка следваща учебна година става лично до първи юни в Учебен отдел (попълва се заявление по образец).
2. Студентите, които не са заявили своя избор, се разпределят служебно. Направеното разпределение не може да се променя през учебната година.
3. Студентите се разпределят на равни групи във всяка избираема дисциплина, но не по-малко от 15 души и не повече от половината от общия им брой. При попълване на лимитирания брой, приемът в курса се прекратява.