Проекти


Международни

Innovations of regional sustainability European University Alliance INVEST

Invest for excellence in regional sustainability INVEST4EXCELLENCEPlanet friendly schoolsBlended virtual internships in the field of business and entrepreneurship BLEVIVET - 2019-1-BG01-KA202-062290

Adult training course for small farmers on ecological and urban agriculture ECOAGRI 2018-1-BG01-KA204-047888

Подкрепа достъпа до обучение и квалификация на хора с увреждания чрез разработване на курс по екологично градинарство за ПОО, базиран на резултатите от ученето и Европейската система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение (ECVET) № 2017-1-BG01-KA202-036212Waterschool

PresentationVideo supported vocational education and training in environmental protection

Newsletter, 1st Edition, November, 2018

Presentation

Sustainable Land Management Network

Preparing for the Future - the Code for Organic Retailing Practice

Устойчива храна в детските градини

Професионален лиценз Masters за управление на дейностите в хотелиерството за развитието на туристическата индустрия в Грузия, Азербайджан и Молдова


Development and transfer of training courses and materials for sustainability in professional cooking
bg
en

ECVET-based training of trainers in organic food retailing to ‘EcoQualify’ Quality Assurance System (ECVET-ECOQUALIFY)

NEWCAP - “Нови европейски стандарти в контекста на реформираната Обща селскостопанска политика на ЕС“
Newsletter 1, August 2013

EDUECO - Обучение на преподаватели в областта на производството и управлението на екологични храни

Прилагане на Система за осигуряване на качество за обучение при търговията с биологични продукти – ЕкоКвалификация III

Интегриране на Системата за осигуряване на качество ЕкоКвалификация към Европейската квалификационна рамка и Европейската система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение

Обучение за устойчиво използване на земята и водите във фермата /TSULWF/

EITTAS: Европейска интеграция в обучението на преподаватели от земеделските училища

Европейска рамка за разработване на общи стандарти и модерни стратегии за интегриране на ИКТ в обучението на преподаватели /Европреподаватели/ Eurotrainers

Обучение по европейски стандарти за екологична земеделска продукция EcoJob-AP

еЕкофермерство - ЕКР - курсове за он-лайн обучение по екофермерство /eEcoFarming - EQF on-line courses in Ecofarming/Национални

Изследване на приоритетите за производство на храни от растителен и животински произход в Кърджалийска област - финансиран от Фонд "Научни изследвания" към МОМН

Организиране и провеждане на дългосрочни и краткосрочни курсове (Пловдив, Русе и Велико Търново) и информационни сесии (в 36 общини) по мярка 111 "Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания" на Програмата за развитие на селските райони, подкрепена от ЕЗФРСР "Европа инвестира в селските райони"

Информационни брошури:
Информационна сесия "Базово обучение по проблеми на опазване на околната среда в земеделието"
Информационна сесия "Традиционно животновъдство. Опазване на застрашени от изчезване местни породи"
Информационна сесия "Качество и безопасност на храните. Ветеринарномедицински изисквания при употребата на лекарства, пестициди, тежки метали и афлатоксини"


Развитие на електронни форми на дистанционно обучение във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите - изпълнява се по ОП "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС

Презентация

Усъвършенстване на системата за квалификация и кариерно израстване на преподавателите на ВУАРР

Актуализиране на учебните програми във ВУАРР в съответствие с изискванията на пазара на труда

Презентация
Дейност 1. Анализ на специалностите (учебни планове и програми) в съответствие с конкретните потребности на бизнеса и изискванията на пазара на труда и включване на бизнеса в образователния процес на висшето училище
Facebook


Усъвършенстване на системата за управление във ВУАРР
Презентация

Студентски практики


Студентски стипендии