Обявени конкурси

 
Условия за кандидатстване в редовна и задочна форма на докторантура
 
1) За обучение в ОНС „Доктор“ могат да кандидатстват лица, които притежават българско гражданство; граждани на държави членки на ЕС или ЕИП, чужди граждани със статут на постоянно пребиваващи или статут на бежанци, с  образователно квалификационна степен „Магистър“ и среден успех от дипломата не по-нисък от „Добър“;

2) Кандидатите за участие в конкурса подават в Сектор „Докторанти“ на ВУАРР, следните документи:
1. Заявление до ректора (по образец);
2. Автобиография;
3. Диплома за завършено висше образование - магистърска степен (с приложението към нея), или нотариално заверено копие от нея;
4. Решение на Академическия съвет на ВУАРР или Удостоверение от Министерството на образованието и науката за призната магистърска степен, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;
5. Списък на публикации, патентни свидетелства и други документи (ако има такива), удостоверяващи научните интереси на кандидата и постижения  в съответната научна област;
6. Документ за платена такса за участие в конкурса за докторанти. Таксата е в размер на 250 лв. Превежда се по сметка на ВУАРР.

3) Кандидатите – чуждестранни граждани подават следните документи:
а) копие от дипломата за завършена магистърска или приравнена на нея степен на висшето образование;
б) формуляр (по образец на Министерството на науката и образованието) или молба, в която са посочени кратки биографични данни, примерни теми за дисертационен труд, научна област и документ за владеене на някои от официално признатите международни езици;
в) две препоръки от преподаватели от висши училища или научни сътрудници;
г) списък на научните публикации (ако има такива);
д) медицинско свидетелство, издадено в едномесечен срок преди датата на кандидатстването и консулски заверено от съответните органи в страната, от която лицето кандидатства;
е) две снимки.
Дипломата за завършена степен на образование да бъде преведена на един от официално признатите международни езици и консулски заверена от съответните органи в страната, от която лицето кандидатства.

4) Граждани на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, които кандидатстват за обучение в докторантура непосредствено във ВУАРР, подават в Сектор „Докторанти“ следните документи:
1. молба, съдържаща кратки биографични данни, докторската програма, по която кандидатът иска да се обучава, степента на владеене на чужди езици;
2. копие от документа за висше образование − магистърска степен;
3. удостоверение за признаване на магистърска степен, утвърдено от Експертния съвет на ВУАРР или от НАЦИД, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище в област на висше образование, за която ВУАРР не е акредитирано;
4. медицинско свидетелство, издадено в срок от един месец преди датата на кандидатстването и заверено от съответните органи в страната, от която лицето кандидатства, а за бежанците и за постоянно пребиваващите в България − издадено от лечебно заведение в България;
5. списък на публикациите, ако има такива;
6. копие от документите за гражданство;
7. две снимки.
Документите трябва да са легализирани, преведени и заверени в съответствие с разпоредбите на международните договори на Република България с държавата, в която са издадени, а при липса на такива – по общия ред за легализациите, преводите и заверките на документи и други книжа.

5) Най-късно един месец преди датата на първия изпит допуснатите кандидати се уведомяват за датите, часа и мястото на провеждането на изпитите, като уведомителното писмо съдържа и изпитните програми. В същия срок се уведомяват и недопуснатите кандидати с мотивите за недопускането им до конкурса.

6) Конкурсните изпити включват изпит по специалността и по чужд език, избран от кандидата (английски, френски, немски или руски).
Със заповед на ректора на ВУАРР успешно издържалите кандидати се зачисляват в докторантура.

Кандидатите подават документите за участие в обявените конкурси всеки работен ден 
от 8.30 до 16.30, в сектор "Докторанти", бул. Дунав 78, стая 1, тел: 032/960-360.

ОБРАЗЕЦ НА ЗАЯВЛЕНИЕ


Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив обявява конкурси за учебната 2022/2023 (ДВ. бр.45/17.06.2022 г.) за прием на докторанти в редовна форма, платено обучение в професионално направление:
 
3.8 Икономика по докторска програма  „Финанси и банково дело“ – двама