Практика

Мобилността на студентите с цел практика може да бъде с продължителност от 2-12 месеца.
Наскоро завършилите висше образование могат да участват в практика. Този тип участници трябва да бъдат селектирани от ВУАРР по време на последната си година на обучение и трябва да реализират и приключат своята практика в чужбина в рамките на една година от дипломирането си.

Критерии за кандидатстване, селектиране и участие в студентска мобилност с цел практика:
 
- Среден успех от обучението на студента до момента, не по-нисък от 4.00;
- Документ за владеене на чужд език (важи диплома от езикова гимназия или международно признат сертификат);
*Кандидатите, които не притежават такъв документ, полагат изпит по чужд език.
- Мотивация за придобиване на знания, умения и компетенции в европейска среда.


Документи за кандидатстване:
 
- Уверение от Учебен отдел, от което е видно, че имате права на редовен или задочен студент;
- Молба (по образец);
- Мотивационно писмо;
- Писмо-покана от работодател;
- Learning Agreement for traineeships (изтегля се от сайта на ВУАРР, подписан от студент, приемаща и изпращаща институция);
- Документ за владеене на езика, с който се кандидатства;
- Декларация за защита на личните данни (по образец);
- Декларация за изискването и необходимостта от здравна застраховка или европейска здравноосигурителна карта
(по образец);
- Декларация, че не сте участвал/а и не сте получавал/а финансиране до момента по студентска мобилност с цел практика 
(по образец, попълва се само в случай, че до момента не сте участвал/а в мобилност с цел практика);


 
Вашите ангажименти като Еразъм студент:
 
- Да подпишете Learning Agreement Student Mobility for Traineeships (по образец) – тристранно споразумение между Вас, висшето училище и организацията партньор, в която ще се провежда практиката;
- Да представите Сертификат за престой от приемащата организация (Traineeship Certificate) след приключване на периода на практика;
- Да заплатите семестриалната си такса във ВУАРР за семестъра/семестрите, през които ще се осъществява стажът.
 
За периода на практиката си Вие получавате Еразъм грант, който е фиксиран в зависимост от групата държави, в която ще се осъществява мобилността (виж Приложение 2).


* За съпътстващи документи при отчитане периода на мобилност освен гореспоменатите основни документи, се обръщайте към Международен отдел – ВУАРР, Пловдив, ет. 1, стая №8; тел. за връзка: 032/ 966 811.
 
 
 
Образци на документи:
 
Молба

Декларации


Learning Agreement for Traineeships


Приложение 1
Приложение 2


Упътване за попълване на Learning Agreement for Traineeships