Студентски практики


Проект „Студентски практики – Фаза 1“

Проектът се изпълнява от Министерство на образованието и науката на Република България в партньорство с висшите училища в Р България по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"Проектът е финансиран от Европейския съюз


Към сайта на проекта