Информация за обществеността


Информация за:
- професионалните направления и специалности за обучение в съответни образователно-квалификационни степени;
- действащи учебни планове и програми, форми на обучение, квалификационни характеристики;
- форми за оценяване и график на изпитните сесии;
- данни за успеваемостта на студентите и заетостта на завършилите висше образование.
 
Информация за:
- приоритетите и целите на научноизследователската дейност на академичния състав, съобразно спецификата си;
- постиженията на преподаватели и студенти от научноизследователската, художествено-творческата, изпълнителската и спортна дейност.
 
Информация за международната дейност:
- сътрудничество с чуждестранни университети;
- възможности за обмен на студенти и докторанти;
 
Информация за:
- резултатите от вътрешни и външни одити;
- резултатите и мерките, взети след проведени анкетни проучвания сред студентите за качеството на обучение и на преподавателския състав;
- резултатите от проведени анкетни проучвания сред студенти и работодатели за реализация и заетост на завършилите.

Информация за:
- вътрешни нормативни документи;
- заседания на Академичния съвет;
- заседания на факултетен и катедрени съвети;
- развитие на академичния състав.

Информация за:
- университетски форуми с участието на студенти, синдикални и потребителски организации;
- студентски научни сесии;
- организирани от висшето училище конференции;
- актуални покани за научни конференции;
- участия в национални и международни проекти;
- актуализиране на учебни планове и програми.

Проект "Актуализиране на учебните програми във ВУАРР в съответствие с изискванията на пазара на труда"