Стъпки за организиране на студентска мобилност


Стъпки за подготвянето на студентска мобилност – обучение
 
1. Студентът подава молба за участие в подбор за мобилност по програма Еразъм+ (молбата, може да се изтегли от сайта на ВУАРР);
2. Комисия, определена със Заповед на Ректора  разглежда подадените заявления и извършва подбор на кандидатите.
Получилите одобрение, продължават към подготовка на документите. Тези, които не са одобрени по някаква причина, но отговарят на общите изисквания на програмата, могат да получат одобрение на по-късен етап при наличието на свободни средства или отказал се студент, който е бил първоначално одобрен. За всяко едно одобрение или неодобрение, служител от Международен отдел на ВУАРР информира кандидатите.
3. Продължителността на мобилността за обучение е между 3 и 12 месеца (1 или 2 семестъра).
4. Студентът сам се информира и избира университет-партньор на ВУАРР, в който желае да се обучава за период от един или два семестъра.
- списък с университети-партньори са налични в сайта на ВУАРР, Секция Еразъм, tab - Партньори;
- след избора на университет, студентът изтегля от сайта на ВУАРР или партньорската институция Learning Agreement for Studies. Попълват се полетата в секцията Before the Mobility, подписва се от студента, отговорното лице във ВУАРР и се изпраща за одобрение и подпис от приемащия университет. Избраните дисциплини в Споразумението за обучение е необходимо да кореспондират с дисциплините, които предстоят да се изучават във ВУАРР, през семестъра, в който студентът ще осъществи мобилността в чужбина. Общият брой кредити на избраните дисциплина трябва да бъде 30.;

5. Студентът подготвя следните документи:

- декларация по Закона за защита на личните данни;
- декларация по студентска мобилност Еразъм с цел обучение
(за неучастие до този момент и неполучаване на финансиране по програмата) – попълва се само ако студентът не е участвал до момента в програмата за мобилност с цел Обучение. Ако участва за втори път по същата мобилност, не попълва тази декларация;
- декларация за студентска мобилност с цел обучение по програма Еразъм + (за изискване за здравна застраховка или европейска здравноосигурителна карта);
- уверение от Учебен отдел (Бакалаври или Магистри), че студентът е записан за академичната година на Еразъм обучението;
- преди заминаване на студента, на посочен от него/нея имейл получава достъп до тест по език от платформата OLS, чрез който се определя нивото му на владеене. Ако нивото на език е B2 или по-малко, студентът получава достъп до онлайн езиков курс;
- копие от диплома/сертификат за владеене на език (ако има такъв); ако няма и нивото на студента е под B1, се полага изпит по език пред преподавател от ВУАРР;
- попълва Application Form  и Learning Agreement for Studies, LA се подписва от студента, изходящия и входящия университет в 3 екземпляра (по един за всяка от страните); възможно е приемащият университет да предлага настаняване (кампус, общежитие), тогава се попълва и Accommodation Form;
- Академична справка (Transcript of Records), мотивационно писмо и копие от ЛК;
6. При изпращане на документите следваме сроковете, поставени от приемащия университет;
7. Изчаква се потвърждение от приемащия университет за одобрение на студента (Acceptance Letter);
8. Пристъпва се към оформяне на финансовия договор :
- Annex IV Grant Agreement;
9. Във финансовия договор, студентът посочва банковата сметка в евро в Алианц Банк България;
10. Договорите се подписват от студента и ректора на ВУАРР. Преди заминаването си, студентът получава авансов превод на 80% от договорения грант. Останалите 20% се получават в последния месец от мобилността;
11. Един ден преди края на мобилността си, студентът получава автоматичен имейл с достъп до OLS платформата за финален тест по език. Тестът в края на мобилността цели да провери дали студентът е повишил своите знания и умения през периода на своето обучение.
12. Студентът трябва да пази оригиналите на своите билети/бордни карти, които след завръщането си в България отчита в Международен отдел на ВУАРР за съхранение. С тях се удостоверява, че студентът е бил в съответната държава за посочените във финансовия договор дати.
 

Стъпки за подготвянето на студентска мобилност – практика

Аналогична е ситуацията за мобилност с цел практика. Документите, които студентът трябва да предостави са:
- Уверение от Учебен отдел;
- LA for Traineeships;
- Мотивационно писмо;
- CV на английски;
- Копие на ЛК;
- Езиков тест OLS (ако е необходимо – курс, вж. по-горе);
- Letter of Intent (писмо-покана) от работодател, когато няма подписан договор между организацията, в която студентът иска да осъществи своята практика и ВУАРР;
 
Продължителността на мобилността за практика е между 2 и 12 месеца
Ако студентът иска да удължи своята практика, се сключва Допълнително споразумение. Студентът може да се върне по-рано от упоменатия в договора срок, но след това дължи възстановяване на разликата между датата за връщане, упомената в договора, и датата, на която се е върнал. Не може да се върне по-рано от края на 2-ия месец, тоест минималната продължителност на мобилност с цел практика трябва да бъде 60 календарни дни!