Декларация


ДЕКЛАРАЦИЯ

Ние, участниците в конференцията „Българското биологично пчеларство – проблеми и решения“, като отчитаме динамичното развитие на биологичното пчеларство в България, а именно:
1. Огромния брой български пчелари, насочили своя труд и внимание към биологичното пчеларство като опазващо здравето на нацията и стимулиращо биоразнообразието в природата;
2. Създадените многобройни биопчелини с модерни нови кошери и отлична материална база за първично производство на биологични пчелни продукти;
3. Натрупания опит в технологията на биопчеларството и преките ползи, свързани с опрашването на диворастящата, естествена и отглеждана от хората медоносна растителност;
4. Изразяваното от хората във всички възрасти положително отношение към пчеларството и произвежданите биологични пчелни продукти;
5. Практикуването на биологично пчеларство като социален фактор за десетки хиляди семейства, техните деца и близки


ПРЕДЛАГАМЕ

- Да бъдат зачитани и спазвани като традиционно установени принципите на биологичното производство на IFOAM.
- Да бъдат делегирани повече права на организациите на биопчеларите и да се зачита изключителната им роля за информиране и фундаментално обучение в областта на биологичното пчеларство.
- Отчитайки специфичната дейност в пчеларството, и по-специално в биопчеларството, да се подобри и засили координацията между административните звена в държавата, които имат отношение към този сектор, така че да се подобри работната атмосфера на пчеларските ферми и се облекчи административният им товар до минимум.
- В националната пчеларска програма да се обособят финансови обеми за организациите на биопчелари, свързани с обучение, общо снабдяване с ВМП, инвентар, пчелни майки и отводки, както и дву- и тристранно сътрудничество.
- Да се отчете изключителната роля на биологичните пчелини за селското стопанство и биоразнообразието, като в следващия програмен период се запазят съществуващите сега възможности за субсидиране на стопанствата.
- За подобряване на ефективността и постепенната цифровизация на сектора да се финансира изграждането на национален портал „БИОПЧЕЛАРСТВО“, който постепенно да поеме всички информационни, организационни, проектни, дори контролни взаимоотношения между биопчелари и администрация.
 
21 февруари, зала „България“
Международен панаир - Пловдив


От участниците в конференцията