161 Разрешение за преместване в друга специалност, от редовна в задочна форма на обучение във висшето училище

1. Наименование на административната услуга и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите 161 Разрешение за преместване в друга специалност, от редовна в задочна форма на обучение във висшето училище
2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт Закон за висше образование – чл. 42 ал. 9 т. 7
Наредба за прием, обучение и движение на студенти и докторанти
3. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт. Висше училище по агробизнес и развитие на регионите - Пловдив
4. Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката, адрес, адрес на електронната поща, телефони за връзка, работно време - Ректорат
032/960-360
uard@uard.bg
- Учебен отдел „бакалаври“
032/960-315
umo@uard.bg
- Учебен отдел „магистри“
032/961-154
masters@uard.bg
Работно време: понеделник – петък  от 8.00 – 16.30
5. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи. Заявление до Ректора на ВУАРР (по образец).
6. Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга Заявление образец
7. Начини на заявяване на услугата На място във ВУАРР
 
8. Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя -
9. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт Без срок
10. Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане Съгласно решение на Ректора на ВУАРР
11. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата Ректор / Замeстник Ректор
12. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата Правилник за разглеждането на сигнали за нередност и студентски жалби във ВУАРР
13. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата uard@uard.bg
 
14. Начини на получаване на резултата от услугата С входящ номер, който се получава лично от студента.