Професионална квалификация

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите предлага допълнително обучение в квалификационни курсове и специализации в различни области на мениджмънта, икономиката, технологиите и иновационните практики.

Темите на предлаганите квалификационни курсове и специализации се актуализират на всеки три месеца съобразно желанията на кандидатите за придобиване на необходимата квалификация.
 
Центърът за професионална квалификация е обслужващо звено в структурата на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив.
Негова основна мисия е да осигури възможност за повишаване квалификацията на студенти, специалисти и всички нуждаещи се от допълнителна подготовка и квалификация в областта на земеделието и агробизнеса, икономиката, туризма и развитието на регионите, хора от всички възрасти, желаещи да се обучават през целия си живот.
Актуален ангажимент на Центъра е да гарантира възможно най-добрата специализирана подготовка в областта на селското стопанство в рамките на 30 или 150-часови курсове съгласно с наредбите, регламентиращи ползването на европейските фондове.
Повишаването на квалификацията се извършва чрез краткосрочни или дългосрочни курсове и специализации, които се провеждат индивидуално или групово, в редовна и задочна форма.

Центърът реализира своята мисия в две направления - обучение на студенти и обучение на външни потребители.
Центърът организира краткосрочни и дългосрочни курсове за следдипломна квалификация и преквалификация.