176 Издаване на диплома за удостоверяване на образователната и научна степен „доктор“ и научната степен „доктор на науките“ във ВУ

1. Наименование на административната услуга и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите 176 Издаване на диплома за удостоверяване на образователната и научна степен „доктор“ и научната степен „доктор на науките“ във ВУ
2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт Закон за развитие на академичния състав в Република България – чл. 14, ал. 1
Правилник за прилагане на закона за развитие на академичния състав във ВУАРР, чл. 37, ал. 2 и чл. 47, ал. 2
3. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт. В случаите на възлагане – служителите, които издават индивидуалния административен акт Висше училище по агробизнес и развитие на регионите - Пловдив
4. Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката, адрес, адрес на електронната поща, телефони за връзка, работно време - сектор „Докторанти“
032/960-360
phd@uard.bg
Работно време: понеделник – петък  от 8.00 – 16.30
5. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи. В случай че документ се издава от административен орган, се посочва и органът Дипломата се издава на български език, а при заявено искане от лицето − и приложение на английски език.
Дипломата се издава по образец, утвърден от министъра на образованието и науката, и се изпраща в НАЦИД за регистриране в 14-дневен срок от издаването й.
6. Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга -
7. Начини на заявяване на услугата На място във висшето училище
8. Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя -
9. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт Без срок
10. Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане Без такса
11. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата Ректор / Замeстник Ректор
12. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата Правилник за разглеждането на сигнали за нередност и студентски жалби във ВУАРР
13. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата uard@uard.bg
 
14. Начини на получаване на резултата от услугата Лично от кандидата или с нотариално заверено пълномощно