2019

Процедура за публична защита на дисертационен труд на тема:
 
" Характеристика на растителни генетични ресурси от Pisum sativum L. по агробиологични и биохимични показатели"

по докторска програма "Растениевъдство" в професионално направление: 6.1 Растениевъдство

разработен от докторант: Мария Иванова Събева,

научен консултант: доц. д-р Сийка Ангелова Ангелова
Научно жури (Заповед № 144/13.03.2019 г. на ректора на ВУАРР)

1. проф. д-р Галина Тодорова Певичарова - рецензия
2. проф. д-р Вилиана Маринова Василева- рецензия
3. доц. д-р Сийка Ангелова Ангелова - становище
4. доц. д-р Гергана Николова Дешева - становище
                                              5. доц. д-р Светла Георгиева Димитрова - становище                                         

Автореферат на дисертационен труд

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в сектор "Докторанти" на ВУАРР.
Дата на публичната защита: 15.07.2019 г. (понеделник) от 10.30 часа в аудитория 2 на ВУАРР, гр. Пловдив, бул. Дунав 78 
***
Процедура за публична защита на дисертационен труд на тема:
 
"Влияние на агенциите за кредитен рейтинг върху развитието на финансовите пазари"

по докторска програма "Финанси и банково дело" в професионално направление: 3.8 Икономика

разработен от докторант: Динко Райчев Казепов

научен ръководител: доц. д-р Бисер Йорданов Кръстев

 
Научно жури (Заповед № 464/07.12.2018 г.) на ректора на ВУАРР)

1.проф. д-р Сава Христов Димов - рецензия
2. доц. д-р Бисер Йорданов Кръстев - рецензия
3. проф. д-р Огняна Кирилова Стоичкова - становище
4. проф. д-р Виржиния Иванова Желязкова - становище
5. доц. д-р Ренета Маринова Димитрова - становище

Автореферат на дисертационен труд

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в сектор "Докторанти" на ВУАРР.
Дата на публичната защита: 08.04.2019 г. (понеделник) от 11.00 часа в аудитория 2 на ВУАРР, гр. Пловдив, бул. Дунав 78 
***
Процедура за публична защита на дисертационен труд на тема:
 
"Управление на финансовия риск през призмата на банковата дейност (на примера на банковате дейност в Р. Македония"

по докторска програма "Финанси и банково дело" в професионално направление: 3.8 Икономика

разработен от докторант: Димитар Милан Анастасовски

научен ръководител: проф. д-р Огняна Кирилова Стоичкова

 
Научно жури (Заповед № 461/07.12.2018 г.) на ректора на ВУАРР)

1.проф. д.ик.н Росица Рангелова Павлова - рецензия
2. доц. д-р Георги Петров Георгиев - рецензия
3. проф. д-р Огняна Кирилова Стоичкова - становище
4. доц. д-р Яким Валентинов Китанов - становище
5. доц. д-р Ренета Маринова Димитрова - становище

Автореферат на дисертационен труд

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в сектор "Докторанти" на ВУАРР.
Дата на публичната защита: 07.02.2019 г. (четвъртък) от 12.00 часа в аудитория 2 на ВУАРР, гр. Пловдив, бул. Дунав 78 
***
Процедура за публична защита на дисертационен труд на тема:
 
"Анализ на инвестиционната дейност на капиталовите пенсионни фондове в България"

по докторска програма "Финанси и банково дело" в професионално направление: 3.8 Икономика

разработен от докторант: Николина Янкова Марева

научен ръководител: доц. д-р Георги Петров Георгиев

 
Научно жури (Заповед № 462/07.12.2018 г.) на ректора на ВУАРР)

1.проф. д-р Мариана Георгиева Асенова - рецензия
2. доц. д-р Станислав Димитров Петков - рецензия
3. проф. д-р Сава Христов Димов- становище
4. проф. д-р Виржиния Иванова Желязкова - становище
5. доц. д-р Георги Петров Георгиев - становище

Автореферат на дисертационен труд

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в сектор "Докторанти" на ВУАРР.
Дата на публичната защита: 07.02.2019 г. (четвъртък) от 10.30 часа в аудитория 2 на ВУАРР, гр. Пловдив, бул. Дунав 78