Филиали на ВУАРР


Характерна за ВУАРР е концепцията за приближаване на образователните структури до обучаемите.
Този подход допринася за задържане на младежта в регионите при осигурен достъп до висше образование на достъпна цена.
За филиалите е важно да се знае, че:
• са изградени при спазване на Закона за висшето образование.
• осигуряват се отлични условия за работа в аудитории, лаборатории и семинарни зали.
• осъществяват обучение в редовна, задочна и дистанционна форма в зависимост от желанието и възможностите на студентите.
• разполагат със собствен академичен състав;
• развиват и усъвършенстват качеството на учебно-материалната база за създаване на все по-комфортни условия за работа на академичната общност;
• развиват научноприложна и внедрителска дейност за нуждите на агробизнеса и диверсификацията в икономиката на регионите;
• развиват собствени библиотеки, информационни центрове, Интернет услуги, съвременни форми за обучение през целия живот, e-learning, консултантски услуги за фермери и студенти;
• участват активно в дейностите по опазване и развитие на националните и духовни ценности в регионите;
• подпомагат и обучават представители на бизнеса относно привличането на средства от европейските фондове, предвидени за агробизнеса и регионите;
• разширяват интеграцията с образователни и научни структури в България и ЕС;
• разширяват връзките с потребителите на кадри и реагират на териториалните и отраслови обществени потребности за регионите;
• стимулират активността на академичния състав за внедряването на интелектуални продукти в реалния сектор.
 


 ФИЛИАЛ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
 

Директор:
проф. д-р Събин Иванов Събев

Офис-мениджър:
ас. Пламен Тодоров Колев

 
Състав:

проф. д-р Събин Иванов Събев
проф. д.н. инж. Георги Атанасов Георгиев
проф. д.н. Пенчо Стоянов Пенчев
проф. д-р Ивалинка Петкова Пенчева
доц. д-р Димитър Йорданов Якимов
доц. д-р Деян Минков Хаджийски

гл. ас. д-р Теньо Николов Манолов
гл. ас. д-р Петър Пламенов Петков
ас. Иванка Александрова Георгиева
ас. Пламен Тодоров Колев

ас. Иванка Кулевска-Гоновска
ас. Кристиян Гоновски

преп. д-т Весела Петрова Ангелова


ФИЛИАЛ РУСЕ

Директор:
доц. д-р Светла Георгиева Димитрова

Състав:
доц. д-р Светла Георгиева Димитрова

проф. д-р Георги Йорданов Йорданов, д.м.
доц. д-р Иво Анастасов Димитров
доц. д-р Наталия Михова Стоянова
доц. д-р инж. Валентина Иванова Маринова
доц. д-р Михаил Александров Малчев
гл. ас. д-р Теодора Петрова Илиева
гл. ас. д-р Атанас Николов Костадинов
ас. Стефан Петков Петков

ас. Полина Пламенова Петкова       
преп. Пламен Кирилов Димитров