Студентски стипендии

СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ

ФАЗА 1


BG05M2OP001-2.003-0001


Уважаеми студенти,

Класирането за стипендии за успех и специални постижения за зимен семестър на учебната 2017/2018 година е публикувано. Всеки може да види класирането си, след като влезе в своя профил. Справка за минималните балове е налична в меню Статистика.

Екип на проекта

https://eurostipendii.mon.bg/Правила за условията и реда за предоставяне на стипендии за специални постижения по проект BG05M2OP001-2.003 „Студентски стипендии – фаза 1“, осъществяван по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020


Уважаеми студенти,
От 27 ноември 2017 г. започва кандидатстването за зимен семестър на учебната 2017/2018 година за стипендии за успех и за стипендии за специални постижения по проект BG05M2OP001-2.003-0001 „Студентски стипендии – фаза 1”.
Студентите могат да подават формуляри за кандидатстване чрез интернет страницата на проекта до 14 януари 2018 г., а класирането ще бъде публикувано на 8 февруари 2018 г. Пълният график с всички срокове на кампанията може да видите в секцията „График”.
Екип на проекта


 Уважаеми студенти,

Класирането за стипендии за летен семестър на учебната 2016/2017 година е публикувано. В секцията "Статистика" можете да видите минималните балове, а след като влезете в профила си, можете да видите дали сте класирани.
Всички студенти, които са класирани за стипендии и не са подали номер на банкова сметка (IBAN) при кандидатстването, следва да го направят в срок до 8 юни 2017 г., 23:59 часа. В противен случай губят право на стипендия. Подаването на IBAN става само чрез сайта на проекта
 
Екип на проектаНа 17.04.2017 г. стартира кампанията за кандидатстване за евростипендии за летен семестър на 2016/2017 година.

График за провеждане на кампания за кандидатстване за стипендии за успех и за стипендии за специални постижения за летния семестър на учебната 2016/2017 година по проект BG05M2OP001-2.003 „Студентски стипендии - фаза 1”, изпълняван по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020

Моля, прочетете Указанията преди да започнете нова регистрация и кандидатстване. Запознайте се и с Инструкцията за условията и реда за предоставяне на стипендии по проекта, както и собствените правила на висшите училища за предоставянето на стипендии за специални постижения и обърнете внимание на често задаваните въпроси.


 Със Заповед № РД 09 – 1716 / 27.10.2016 г. на Заместник министър – председателя по координация на европейските политики и институционалните въпроси и министър на образованието и науката Меглена Кунева, е даден старт и е утвърден Графикът за провеждане на кампанията за кандидатстване за стипендии за успех и за стипендии за специални постижения за зимен семестър на учебната 2016/2017 г. по проект № BG05M2OP001-2.003-0001  „Студентски стипендии – фаза 1“, изпълняван по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020.

От 28.11.2016 г. ще имате възможност да кандидатствате за стипендии чрез интернет страницата на Проекта, както и да подавате формулярите и съпътстващите ги документи на място във ВУАРР. Няма промяна в Указанията за кандидатстване по Проекта – попълва се формуляр в интернет страницата на Проекта, генерират се документи (в PDF формат), които трябва да се разпечатат, подпишат и подпечатат от служители в Учебен отдел и които ще съдържат уникален национален входящ номер и баркод.

Както знаете, през тази първа фаза на Проекта, Вие, нашите студенти, имате право да кандидатствате само за стипендии за специални постижения, като се съобразявате и с Вътрешните правила на ВУАРР.

ИНСТРУКЦИЯ за реда и условията за предоставяне на стипендии за успех и стипендии за специални постижения по проект BG05M2OP001-2.003-0001 „Студентски стипендии – фаза 1“, осъществяван по оперативна програма „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014 – 2020.

Стипендии за успех по Проекта могат да получават студенти в редовна форма на обучение във всички висши училища в Република България, създадени в съответствие със Закона за висшето образование. Стипендии за стимулиране обучение в приоритетни за икономиката области, наричани за краткост „стипендии за успех“, могат да получават само студентите, обучаващи се по специалности от приоритетните професионални направления по смисъла на § 4д, т. 9 от Допълнителните разпоредби на Закона за висшето образование.

Приоритетните професионални направления са посочени в Постановление № 64 на Министерския съвет от 25 март 2016 г. за условията и реда за утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и за приемане на Списък на приоритетните професионални направления (обн., ДВ, бр. 26 от 1.04.2016 г.). (Списък на приоритетните професионални направления).

Допълнителна информация относно проекта можете да получите на място във ВУАРР, на нашия сайт http://uard.bg/, както и на нашата страница във Фейсбук – https://www.facebook.com/uardplovdiv/.
 
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРОЕКТА МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ И НА:

 
 
ЕКИП „СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ – ФАЗА 1“, ВУАРР
22.11.2016 г.

 На 10 май 2016 г. започна кандидатстването за летен семестър на учебната 2015/2016 година за стипендии за успех и за стипендии за специални постижения по проект BG05M2OP001-2.003-0001 „Студентски стипендии – фаза 1“. Студентите могат да подават формуляри за кандидатстване чрез интернет страницата на проекта до 30 май 2016 г., а класирането ще бъде публикувано на 21 юни 2016 г. Пълният график с всички срокове на кампанията може да намерите в секцията „График“.
 
ИНСТРУКЦИЯ за реда и условията за предоставяне на стипендии за успех и стипендии за специални постижения по проект BG05M2OP001-2.003-0001 „Студентски стипендии – фаза 1“, осъществяван по оперативна програма „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014 – 2020
  
Кандидатстването се извършва единствено чрез попълване на формуляр в интернет страницата на проекта и генериране на документи (в PDF формат), които се разпечатват, подписват и подпечатват от служител в Учебен отдел и подават във висшето училище. Така попълнените формуляри съдържат уникален национален входящ номер и баркод.
Указания за кандидатстване по Проекта
 
1. Стипендии за успех по Проекта могат да получават студенти в редовна форма на обучение във всички висши училища в Република България, създадени в съответствие със Закона за висшето образование. Стипендии за стимулиране обучение в приоритетни за икономиката области, наричани за краткост „стипендии за успех“, могат да получават само студентите, обучаващи се по специалности от приоритетните професионални направления по смисъла на § 4д, т. 9 от Допълнителните разпоредби на Закона за висшето образование.

Приоритетните професионални направления са посочени в Постановление № 64 на Министерския съвет от 25 март 2016 г. за условията и реда за утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и за приемане на Списък на приоритетните професионални направления (обн., ДВ, бр. 26 от 1.04.2016 г.). (Повече информация)
 
2. Стипендии за специални постижения в науката, инженерно-техническите дейности, педагогическите науки, иновациите и предприемачеството, изкуството, културата и спорта, наричани за краткост „стипендии за специални постижения“, могат да получават студентите, обучаващи се по специалности от всички професионални направления, които имат разработки или са участвали в дейности в областта на науката, инженерно-техническите дейности, педагогическите науки, иновациите и предприемачеството, изкуството, културата и спорта.
 

ПРАВИЛА за условията и реда за предоставяне на стипендии за специални постижения по проекта.