Стопанско управление


Стопанско управление

Специалността съчетава мотивация, знания и умения в петте главни функции на всяка система за управление – маркетинг, инова- ции, финанси, производство и персонал, осигурявани с изучаване на общообразователни, управленски, икономически и правни дисциплини. Могат да се реализират в държавни или частни предприятия, инсти- тути и организации от всички отрасли на индустрията Завършилите специалността придобиват образователно- квалификационна степен “Бакалавър” и професиoнална квалификация “Мениджър”. Управление на агробизнеса Специалността предлага подготовка в областта на управление- то на предприятията от аграрния и хранителния сектор – производ- ство, финанси, иновации, персонал и др. Обучението предлага фунда- мент, върху който студентите успешно развиват собствен бизнес и изпълняват задълженията си с талант и креативност като добият умения за прилагане на маркетингови инструменти, масово използва- ни на аграрните пазари. Завършилите специалността придобиват образователно- квалификационна степен “Бакалавър” и професиoнална квалификация “Мениджър”.

Квалификационна характеристика - Стопанско управление
 
Учебен план Стопанско управление - редовна форма
 
Учебен план Стопанско управление - задочна форма
 
Учебен план Стопанско управление - дистанционна форма
 
Учебен план Стопанско управление - Професионален бакалавър редовна форма
 
Учебен план Стопанско управление - Професионален бакалавър задочна форма
 
Учебен план Стопанско управление - Професионален бакалавър дистанционна форма


Учебен план Стопанско управление - 2023 г.