Обучение


ВАЖНО!!!* Възможностите за обучение и списък с университетите-партньори, с които ВУАРР има сключени междуинституционални споразумения за обмен, може да откриете в уебстраницата на ВУАРР: www.uard.bg/ ЕРАЗЪМ/ПАРТНЬОРИ.

** Датите за кандидатстване в различните университети-партньори са различни.
Моля, да се запознаете със сроковете и условията за кандидатстване в различните партньорски ВУ, преди да подадете своето Заявление за участие в Еразъм мобилност.


Мобилността на студентите с цел обучение може да бъде с продължителност от 3 до 12 месеца (включително и задължителна практика, ако е планирана).
 
Студентите трябва да имат завършени първи два семестъра от своето обучение във ВУАРР.

 
Критерии за кандидатстване, селектиране и участие в студентска мобилност с цел обучение:
 
- Среден успех от обучението на студента до момента, не по-нисък от 4.50;
- Документ за владеене на чужд език (важи диплома от езикова гимназия или международно признат сертификат);
*Кандидатите, които не притежават такъв документ, полагат изпит по чужд език.
- Мотивация за придобиване на знания, умения и компетенции в европейска среда.
 
Документи за кандидатстване:
 
- Уверение от Учебен отдел, от което е видно, че имате права на редовен или задочен студент;
- Молба (по образец);
- Мотивационно писмо;
- Документ за владеене на езика, с който се кандидатства (диплома от езикова гимназия или международно признат сертификат). За кандидати, представили такъв документ, изпитът по език отпада;
- Learning Agreement for studies (изтегля се от сайта на изпращащия или приемащ университет)
 
Вашите ангажименти като Еразъм студент:
 
- Да подпишете Learning Agreement Student Mobility for Studies (по образец) – тристранно споразумение между Вас, висшето училище, в което се обучавате и университета партньор. В него се отразяват дисциплините, които сте избрали да изучавате в приемащия университет и дисциплините, които ще ви бъдат признати в изпращащия университет;
- Да представите след Еразъм обучението си Transcript of Records, академична справка за взети изпити и присъдени кредити от университета-партньор;
- Да заплатите семестриалната си такса във ВУАРР за семестъра/семестрите, през които ще се обучавате в приемащия университет.
 
За периода на вашето обучение Вие получавате Еразъм грант, който е фиксиран в зависимост от групата държави, в която ще се осъществява мобилността (виж Приложение 1).

* За съпътстващи документи при отчитане периода на мобилност, освен гореспоменатите основни документи, се обръщайте към Международен отдел – ВУАРР, Пловдив, ет. 1, стая №8; тел. за връзка: 032/ 966 811

Образци на документи:
 
Молба

Декларации


Learning Agreement-Studies

Приложение 1

Приложение 2

Упътване за попълване на Learning Agreement for Studies