Година II, бр. 4, октомври - декември 2013

 
 
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите
 
Университетско издание за наука НОВО ЗНАНИЕ  ISSN 1314 -5703
 
Адрес на редакцията: Пловдив 4003, бул. Дунав 78, тел. 0882009578; 032/960360
 

science@uard.bg
www.science.uard.bg

 
РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ
Главен редактор: проф д-р Марияна Иванова
Секретари: Екатерина Арабска, Радка Димитрова
 
Научни рецензенти:
проф. д. соц. н. Пламен Братанов
доц. д-р Павлина Параскова
 
Корица:
Д. Димитров – ДИМ
Цочо Пеев
 
 
УПРАВЛЕНИЕ НА НЕПРИЯТЕЛИТЕ ПРИ БИОЛОГИЧНО ПРОИЗВОДСТВО НА ЛЮЦЕРНА
(резюме на монографичен труд)
Марияна Иванова
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите

 
ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ
 
СИСТЕМИТЕ ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ КАТО ЧАСТ ОТ МОДЕЛА ЗА СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ НА УЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ
Лилия Стоянова
SYSTEMS FOR FINANCIAL MANAGEMENT AND CONTROL AS PART OF THE MODEL FOR STRATEGIC PLANNING OF THE EDUCATIONAL INSTITUTION
Lilia Stoyanova

 
ГЛОБАЛНОТО ПОСКЪПВАНЕ НА ХРАНИТЕ - ОБЕКТИВНИ ПРИЧИНИ
Петър Казаков
Център за трансфер на технологии към ИЗК ”Марица” - Пловдив

 
ПАГУБНОТО ВЛИЯНИЕ НА НИСКИТЕ ЦЕНИ
Петър Казаков
Център за трансфер на технологии към ИЗК ”Марица” - Пловдив

 
ВЛИЯНИЕТО НА СПОРТА ВЪРХУ ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
Лилия Борисова
Българска федерация по баскетбол
IMPACT OF SPORT ON ECONOMIC GROWTH
Liliya Borisova
Bulgarian basketball federation

 
НОВ ПОГЛЕД НА СОЦИАЛНАТА АДАПТАЦИЯ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ, ОСВОБОДЕНИ ОТ ВОЕННА СЛУЖБА
Венелин Терзиев
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите
Севдалина Димитрова
Национален военен университет „Васил Левски” - Велико Търново

 
ТЕОРЕТИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ МОДЕЛ НА ПРОЦЕСА НА СОЦИАЛНА АДАПТАЦИЯ НА БИВШИ ВОЕННОСУЖЕЩИ И ЧЛЕНОВЕ НА ТЕХНИТЕ СЕМЕСТВА    
Венелин Терзиев
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите
Севдалина Димитрова
Национален военен университет „Васил Левски” - Велико Търново

 
ТУРИЗЪМ
 
МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ - СЪСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ, ОСНОВНИ ДЕСТИНАЦИИ
(резюме на монографичен труд)
Велико Великов
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите

 
ТУРИСТИЧЕСКИ ДЕСТИНАЦИИ
(резюме на монографичен труд)
Любен Христов
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите

 
ГЛОБАЛНИТЕ ГРАДОВЕ
(резюме на монографичен труд)
Красимир Левков
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите

 
КЛИМАТИЧЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПОТЕНЦИАЛ НА ЗАПАДНА И СРЕДНА СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ
(резюме на монографичен труд)
Пламен Лаков
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите

 
СЪВРЕМЕННИ ЕТАТИСТКИ ПОЛИТИКИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЕКОТУРИЗМА В СМОЛЯНСКА ОБЛАСТ
(резюме на монографичен труд)
Златка Григорова
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите

 
ПРОУЧВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА СЕЛО БРЕСТОВИЦА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИ ТУРИЗЪМ
Соня Букова
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите
INVESTIGATION OF TOURIST POTENTIAL FOR RURAL TOURISM DEVELOPMENT IN THE VILLAGE OF BRESTOVITSA
Sonya Bukova
University of agribusiness and rural development

 
КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ
 
ПРИЛАГАНЕ НА ИНОВАТИВНИ ТОРОВЕ И ПРЕПАРАТИ С ЕСТЕСТВЕН ПРОИЗХОД КАТО АЛТЕРНАТИВА В БИОЛОГИЧНОТО И КОНВЕНЦИОНАЛНОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ
(резюме на монографичен труд)
Димитър Якимов
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите

 
ВЛИЯНИЕ НА СУБСТРАТА ВЪРХУ НЯКОИ РАСТЕЖНИ И ФИЗИОЛОГИЧНИ ПРОЯВИ НА ОРАНЖЕРИЙНИ ДОМАТИ
Валентина Петкова1, Стоян Филипов2, Костадин Костадинов2
1Институт по зеленчукови култури “Марица”- Пловдив
2 Аграрен университет - Пловдив
INFLUENCE OF SUBSTRATE ON SOME GROWTH AND PHYSIOLOGICAL BEHAVIOUR OF GREENHOUSE TOMATOES
Valentina Petkova1, Stoyan Filipov2, Kostadin Kostadinov2
1”Maritsa” Vegetable Crops Research Institute - Plovdiv
2 Agricultural University - Plovdiv

 
ВЛИЯНИЕ НА КОМБИНИРАНИ МЕТОДИ НА ОБРАБОТКА И СУШЕНЕ ВЪРХУ ФИЗИЧНИ ПАРАМЕТРИ НА ТЕРМОПОМПЕНО СУШЕНИ МОРКОВИ
Боряна Бръшлянова
Институт за изследване и развитие на храните - Пловдив
IMPACTS OF COMBINED METHODS OF TREATMENT AND DRYING ON PHYSICAL PARAMETERS OF HEAT PUMP DRIED CARROTS
Boryana Brashlyanova
Food research and development institute – Plovdiv

 
УСТАНОВЯВАНЕ НА НЯКОИ ФУНКЦИОНАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ ПРИ ТЕРМОПОМПЕНО СУШЕНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА СИНИ СЛИВИ С МЕЖДИННО ВЛАГОСЪДЪРЖАНИЕ
Б. Бръшлянова, О. Карабаджов, Д. Козарекова-Йовкова, А. Илиев
Институт за изследване и развитие на храните - Пловдив
INTERMEDIATE MOISTURE PRUNES FUNCTIONAL INDICES AS AFFECTED BY HEAT PUMP DRYING AND STORAGE
B. Brashlyanova, O. Karabadzhov, D. Kozarekova-Yovkova, A. Iliev
Food research and development institute - Plovdiv

 
ВЛИЯНИЕ НА СЪСТАВА НА СМЕСКАТА ВЪРХУ РЕПРОДУКТИВНИТЕ ПРОЯВИ НА ОРАНЖЕРИЙНИ ДОМАТИ
Костадин П. Костадинов, Стоян В. Филипов
Аграрен университет - Пловдив
EFFECT OF COMPOSITION OF MIXTURE ON REPRODUCTIVE MANIFESTATIONS IN GREENHOUSE TOMATO
Kostadin P. Kostadinov, Stoyan V. Filipov
Department of Vegetable Growing, Agricultural University, Plovdiv, Bulgaria

 
РАЗРАБОТВАНЕ НА НАПИТКИ ТИП „ СМУТИ” ОТ ПЪПЕШИ С ДОБАВКИ НА МЕД И КОКОСОВА СМЕТАНА
ПЕТЯ ИВАНОВА
Институт за изследване и развитие на храните – Пловдив
DEVELOPMENT OF SMOOTHIE DRINKS FROM MELON WITH ADDED HONEY AND COCONUT CREAM
PETYA IVANOVA
Food research and development institute - Plovdiv

 
ПРАВНИ НАУКИ
 
НЯКОИ ВЪПРОСИ НА ПЛУРАЛИЗМА НА РЕЛИГИОЗНИТЕ ПРАВА И СВОБОДИ В КОНСТИТУЦИЯТА И ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО НА Р БЪЛГАРИЯ
Васил Цанков