157 Бакалавър

1. Наименование на административната услуга и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите 157 Прием на студенти за ОКС „Бакалавър“  
2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт Закон за висше образование – чл. 68
Наредба за прием, обучение и движение на студенти и докторанти във ВУАРР
3. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт. Висше училище по агробизнес и развитие на регионите - Пловдив
4. Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката, адрес, адрес на електронната поща, телефони за връзка, работно време Информационен център;
Учебен отдел-бакалаври;
umo@uard.bg
032/960-360, 032/960-315
Работно време: понеделник - петък от 8.00 – 16.30 ч.
5. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи. 1. Заявление до Ректора на ВУАРР (по образец) и декларация-съгласие за обработване на лични данни
2. Диплома за завършено средно образование – оригинал и ксерокопие
3. Легализирана от МОН диплома и удостоверение от РУО с вписани признатите по шестобалната система оценки – за завършилите средно образование в чужбина
4.Лична карта – оригинал (след сверка се връща)
http://uard.bg/bg/pages/view/104
6. Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга Заявление до Ректора
7. Начини на заявяване на услугата На място във висшето училище или в консултантските офиси за прием на кандидатстудентски документи в страната.
Онлайн кандидатстване: http://uard.bg/bg/pages/view/25
8. Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя На сайта на ВУАРР: http://uard.bg/bg/pages/view/25
9. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт Подадените документи важат в годината на кандидатстване спрямо графика на кандидатстудентската кампания.
10. Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане Определени с решение на Ректора на ВУАРР
11. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата Ректор / Замeстник Ректор
12. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата -
13. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата uard@uard.bg
 
14. Начини на получаване на резултата от услугата С входящ номер, който се получава лично от кандидата.